Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0757/GB, 25 juli 2002, beroep
Uitspraakdatum:25-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/757/GB

Betreft: [klager] datum: 25 juli 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 april 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [...] , verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 maart 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de Individuele Begeleidingsafdeling (IBA) Haarlem te Haarlem ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 16 juli 2001 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het huis van bewaring (h.v.b.) Almere-Binnen te Almere. Op 3 augustus 2001 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Lelystad. Van daaruit is hij op 5maart 2002 overgeplaatst naar de IBA Haarlem. Op 16 april 2002 is hij vanuit die IBA overgeplaatst naar de locatie Het Veer te Amsterdam, een forensische observatie en begeleidingsafdeling (FOBA).

2 De standpunten
2.1 Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is niet bekend met de inhoud van de opgemaakte gedragsrapportage en kan zich daar dus niet tegen verdedigen. De medische rapportage is bovendien vals. Klager heeft dit onder de aandacht van het regionaal tuchtcollegegebracht.
Hij is nooit op de bijzondere zorgafdeling (BZA) of op een afdeling met een begeleidingsstructuur geplaatst. Hij is van de inkomstenafdeling naar een reguliere afdeling gegaan.
Verder staat hij te boek als verslaafd, maar hij is helemaal niet verslaafd.
Er is sprake van een complot jegens klager. Men wil hem psychotisch maken maar dat is naar zijn weten mislukt.

2.2 De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Een gedeelte van de selectierapportage valt onder het medisch geheim. De selectiefunctionaris is daarom niet bevoegd om deze rapportage te verstrekken.
De strekking van de uitgebrachte medische rapportage kan wel weergegeven worden. Deze luidt als volgt.
Klager viel bij binnenkomst op door zijn achterdochtige, onrustige en luidruchtige presentatie. Al snel bleek dat klager ervan overtuigd is dat er complotten tegen hem gesmeed worden. Hij is op de interne differentiatie, dezogenaamde BZA geplaatst. Al snel bleek zijn gedrag te problematisch te zijn en is hij doorgeplaatst naar de interne afdeling waar begeleiding met meer structuur en duidelijkheid is. Op deze afdeling vond klager even zijn draai enkon hij een paar maanden meedraaien. Hij gleed echter af. Zijn gedrag verslechterde nog meer dan bij binnenkomst. Hij was er in toenemende mate van overtuigd dat het personeel en medegedetineerden het op hem gemunt hadden. Hijbetrekt onschuldige gesprekken om zich heen op zichzelf, alsof iedereen kwaad over hem zou spreken. Hij was hier voorheen nog in te corrigeren, maar dat is niet meer het geval. De psychiater vindt hem verward en schrijft medicatievoor, maar klager weigert die. Door klagers achterdochtige presentatie en geschreeuw en agressie naar medegedetineerden is hij niet langer meer te handhaven op de afdeling. Hij werd in de separatiecel geplaatst en is daarna naar eenandere afdeling met een standaard h.v.b.-regime gegaan. De verwachting is dat klager snel zal afglijden. Hij heeft geen ziekte-inzicht en loopt zelfs boos weg als de psycholoog en de psychiater een ziektebeeld suggereren.
De aanbevelingen van het medisch overleg komen overeen met een plaatsing op een IBA. Door plaatsing op zo'n kleine, gestructureerde afdeling met weinig prikkels is er een verbetering in zijn functioneren te verwachten. De zorg enbegeleiding zijn op een dusdanig hoog niveau dat klager zich niet snel zo bedreigd zal voelen dat hij zich te weer moet stellen. Ook kan er dan meer aandacht zijn voor medicatiemotivatie.
Ter aanvulling wordt het volgende opgemerkt. Klager is in de IBA nog verder afgegleden. Zijn functioneren verslechterde zo erg dat de psychiater adviseerde tot een opname in de FOBA. Op 16 april 2002 is hij overgeplaatst naar deFOBA.

3 De beoordeling
3.1 Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

3.2 Hoewel de beslissing tot overplaatsing van klager naar de IBA Haarlem thans niet meer wordt geëxecuteerd, zal de beroepscommissie deze zaak beoordelen omdat de selectiebeslissing is gevolgd door een beslissing die indezelfde lijn ligt als de beslissing waarvan beroep, nu klager vanuit de IBA Haarlem is overgeplaatst naar het h.v.b. Het Veer (een FOBA).

Blijkens artikel 15, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden van 15 augustus 2000, nr. 5042803/00/DJI kunnen in de Individuele Begeleidingsafdelingen gedetineerden worden geplaatst dievanwege een psychiatrische stoornis, een persoonlijkheidsstoornis dan wel psychosociale problematiek extra begeleiding behoeven en zich niet kunnen handhaven in een reguliere inrichting of afdeling.
De selectiefunctionaris heeft de omtrent klagers psychische gesteldheid verstrekte gegevens in redelijkheid kunnen aanmerken als een indicatie in bovenbedoelde zin. Derhalve is de beslissing klager over te plaatsen naar een IBA nietin strijd met de wet en evenmin als onredelijk of onbillijk aan te merken.

4 De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Vodegel, secretaris, op 25 juli 2002

secretaris voorzitter

Naar boven