Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1735/GM, 16 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:16-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1735/GM

betreft: [klager] datum: 16 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de tandarts verbonden aan de locatie De Boschpoort te Breda,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 27 mei 2013 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 september 2013, gehouden in de penitentiaire inrichting Amsterdam Over-Amstel, is klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw [...], gehoord.
De tandarts verbonden aan voormelde locatie heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de tandheelkundig adviseur van 4 maart 2013, betreft het niet adequaat behandelen van een verkeerde vulling.

2. De standpunten van klager en de tandarts
Klager heeft het volgende aangevoerd.
Zijn kies is niet goed gevuld en nadat hij daarover een klacht heeft ingediend is er pas wat aan gedaan. Dit is ook niet goed gebeurd. Er is een stuk van de kies afgebroken. Het is gaan rotten en bloeden, klager zou de kies niet goed hebben
schoongemaakt. Klager is daarna weer behandeld en daarna is er weer een stuk afgebroken.
Inmiddels is er ook een ontsteking bijgekomen en moet klager een wortelkanaalbehandeling ondergaan.

Het plaatsvervangend hoofd zorg heeft namens de tandarts het volgende standpunt ingenomen.
Klager is op 25 februari 2013 bij de medische dienst van de p.i. Grave gezien. Op 26 februari 2013 wordt hij overgeplaatst naar de p.i. De Boschpoort. Op die dag klaagt hij bij de medische dienst aldaar over zijn afgebroken kies en wordt hij op het
eerstvolgende spreekuur van de tandarts gezet. Er zijn geen relevante zaken te melden anders dan de datum van het consult.

Klager is op 1 maart 2013 gezien door de tandarts. De tandarts rapporteert dat er een vulling is geplaatst in het gebitselement 37 welke later brak en in een tweede zitting wederom gevuld is.

3. De beoordeling
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt geenszins dat er door de inrichtingstandarts op enig moment onjuist zou zijn gehandeld. Tot twee maal toe is er na het afbrokkelen van een stuk van de betreffende kies een vulling geplaatst.
Hierdoor, zo bleek ter zitting, is er inmiddels meer vulling dan kies in het betreffende element. Mogelijkerwijs heeft de al langer bestaande matige conditie van het gebit bij deze tot twee maal toe wegens afbrokkeling gevulde kies de ontsteking
veroorzaakt. De tandarts doet er desondanks alles aan om te trachten de kies te behouden en heeft aangegeven een wortelkanaalbehandeling uit te gaan voeren om de ontsteking weg te halen.
De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de tandarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. S.B. de Pauw Gerlings - Döhrn, voorzitter, dr. H.J.P. Kroeze en dr. ing. C.J. Ruissen, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 16 september 2013.

secretaris voorzitter

Naar boven