Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1005/GA, 29 juli 2002, beroep
Uitspraakdatum:29-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Urinecontrole  v

Uitspraak

nummer: 02/1005/GA

betreft: [klager] datum: 29 juli 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 22 mei 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Ooyerhoek te Zutphen,

gericht tegen een uitspraak d.d. 14 mei 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van[...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 juli 2002, gehouden in de locatie Ooyerhoek, is gehoord de heer[...], unit-directeur van voormelde locatie, bijgestaan door de heer[...], directielid in opleiding.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft een disciplinaire straf van 3 dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, wegens een verhoogde positieve score op softdrugs bij een urinecontrole.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Een personeelslid van de verslaafden begeleidingsafdeling heeft een ambtelijk rapport opgemaakt, waaruit blijkt dat telefonisch is geïnformeerd naar de resultaten van het laboratorium. De conclusie luidde dat er bijgebruikt moestzijn om de verhoging van de ratio te verkrijgen. De beklagrechter heeft dit op ambtseed opgesteld rapport niet zwaar genoeg bevonden. Ik vind dit zeer kwalijk. De voorzitter wijst mij op onjuistheden in de door mij aan debeklagrechter overgelegde cijfers (THC-waarden) en op het ontbreken van de ratio-waarden in de stukken. De beklagrechter heeft op grond van de wet de mogelijkheid om zelfstandig nadere informatie bij het laboratorium op te vragen.Bovendien kunnen kennelijke schrijffouten op de zitting worden verbeterd, zonder dat dit direct hoeft te leiden tot een gegrondverklaring.
Ik overhandig de beroepscommissie een faxbericht met een schriftelijke toelichting van het laboratorium. U ziet een staatje met THC/kreatinine ratio. Aan de hand van de ratio kan worden bekeken of sprake is van bijgebruik. Op 24februari 2002 is de THC/kreatinine ratio van klager gestegen, hetgeen volgens het laboratorium duidt op bijgebruik van cannabis.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt op grond van de ter zitting overgelegde stukken van de directeur vast, dat de uitslag van de op 24 februari 2002 bij klager gehouden urinecontrole, gelet op de toelichting van het laboratorium, opbijgebruik van cannabis duidt. Dit leidt tot het oordeel dat de beslissing van de directeur tot oplegging van een disciplinaire straf aan klager van 3 dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel niet in strijd ismet de wet en evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagrechter zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 29 juli 2002

secretaris voorzitter

Naar boven