Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2408/GA, 2 september 2013, beroep
Uitspraakdatum:02-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2408/GA

betreft: [klager] datum: 2 september 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N. van Schaik, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van het verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard zonder aan klager een tegemoetkoming toe te kennen, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Het beklag van klager tegen de afwijzing van zijn verzoek om verlof is gegrond verklaard. Indien
klager niet meer in aanmerking komt voor verlof dient echter een financiële tegemoetkoming te worden geboden. Namens klager wordt hierbij verwezen naar de uitspraak van de beroepscommissie met kenmerk 12/3754/GA.

Namens de directeur is daarop – zakelijk weergegeven – als volgt gereageerd. Abusievelijk is er namens de directeur geen beroep ingesteld tegen de uitspraak van de beklagcommissie van 10 juni 2013. De beklagcommissie heeft het beklag ten onrechte
gegrond verklaard. De directeur mag uitgaan van de inhoud van een politieadvies en heeft geen onderzoeksplicht waar het de inhoud van de gegeven adviezen betreft. Duidelijk is dat de directeur een belangenafweging heeft gemaakt en dat de aanvraag door
twee commissies is beoordeeld. Derhalve is het verzoek van klager terecht afgewezen. Namens de directeur wordt verzocht het beklag alsnog ongegrond te verklaren.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat het beroep enkel het oordeel van de beklagcommissie betreft om geen tegemoetkoming aan klager toe te kennen. Het oordeel van de beklagcommissie dat de afwijzing van de verlofaanvraag van klager onvoldoende
gemotiveerd was is thans niet aan de orde, omdat tegen gegrondverklaring van zijn klacht voor klager geen beroep openstaat en de directeur geen beroep heeft ingesteld.

De directeur van de locatie Zoetermeer kan, nu klager inmiddels is overgeplaatst naar een andere inrichting, geen nieuwe beslissing nemen ten aanzien van het verzoek om verlof. Gelet daarop zijn de gevolgen van de bestreden beslissing niet meer
ongedaan
te maken en is er aanleiding voor de toekenning van een financiële tegemoetkoming. Zij zal de hoogte hiervan vaststellen op € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigd de uitspraak van de beklagcommissie voor zover deze ziet op de toekenning van een tegemoetkoming en bepaalt dat klager een tegemoetkoming toekomt ter hoogte van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem - Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. T. Nauta, secretaris, op 2 september 2013

secretaris voorzitter

Naar boven