Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1852/GB, 27 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:27-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1852/GB

Betreft: [klager] datum: 27 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.M.S. Cremers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 5 juni 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem terug te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 mei 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie De Ent te Rotterdam. Klager is op 3 mei 2013 geplaatst in het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Hoogvliet te Rotterdam in
afwachting van plaatsing in de gevangenis van de p.i. Dordrecht, waar een regime van algehele gemeenschap geldt, alwaar hij op 10 juni 2013 feitelijk is geplaatst. Op 2 juli 2013 is klager weer overgeplaatst naar de z.b.b.i. van de locatie De Ent.
Klager neemt sinds 26 juli 2013 deel aan een penitentiair programma en is administratief ondergebracht bij de penitentiaire inrichting administratief Haarlem.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie Hoogvliet vanwege een licht positieve score op opiaten bij zijn urinecontrole. Klager heeft geen drugs gebruikt, maar tijdens zijn verlof
van 26 april 2013 tot en met 28 april 2013 broodjes met maanzaad gegeten. Uit verschillende overgelegde deskundigenberichten blijkt dat maanzaad de urine kan beïnvloeden en hierdoor positief gescoord kan worden op morfine of codeïne. Klager zou vanaf
27
mei 2013 een enkelband krijgen. Door de onterechte overplaatsing loopt klager nu weken vertraging op. Om aan te kunnen tonen dat de positieve score voort is gekomen uit het eten van maanzaadbroodjes, heeft klager kosten gemaakt voor een bedrag van in
totaal € 171,89. Klager en zijn partner hebben psychisch geleden onder deze onterechte overplaatsingen. Klager is altijd een modelgedetineerde geweest, de terugplaatsing was dan ook zeer onredelijk en onbillijk. Hij verwijst naar de uitspraak van 20
juli 2012 met kenmerk 12/166/GA waarin de beroepscommissie stelt dat niet valt uit te sluiten dat de uitslag van de urinecontrole in overwegende mate is bepaald door het eten van maanzaadbroodjes door klager. Klager wenst zijn beroep nader mondeling
toe
te lichten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is op 26 juni 2013 alsnog geselecteerd voor de z.b.b.i. van de locatie De Ent. De selectiefunctionaris is tot deze beslissing gekomen na een mail te hebben
ontvangen van een deskundige die bevestigt dat het mogelijk is om positief te scoren bij een urinecontrole na het eten van maanzaadbroodjes.

4. De beoordeling
4.1. Klager wenst zijn beroep nader mondeling toe te lichten. Nu onvoldoende gemotiveerd is waarom klager zijn beroep mondeling wil toelichten en de beroepscommissie zich voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen, wijst de
beroepscommissie het verzoek af.

4.2. De gevangenis van de p.i. Dordrecht is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.3. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.4. De beroepscommissie stelt vast dat de selectiefunctionaris ten tijde van de gewraakte beslissing tot plaatsing in een regime van algehele gemeenschap op grond van de toen voorhanden informatie in redelijkheid tot die beslissing kon komen.
Nadien
is echter informatie voorhanden gekomen op grond waarvan in de specifieke omstandigheden van klager aannemelijk is geworden dat er geen sprake is geweest van het gebruik van verdovende middelen en dat een alternatieve verklaring voor de positieve
urinecontrole aanwezig kan worden geacht. Dit gegeven maakt dat -achteraf bezien- klager van 3 mei 2013 tot en met 2 juli 2013 ten onrechte niet in een z.b.b.i. heeft kunnen verblijven. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard en de bestreden
beslissing zal worden vernietigd. De beroepscommissie acht in verband hiermee een tegemoetkoming van € 150,= op zijn plaats.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij kent klager een tegemoetkoming van € 150,= toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 27 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven