Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1701/GB, 27 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:27-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1701/GB

Betreft: [klager] datum: 27 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 mei 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Zwolle Zuid 1 afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 24 april 2013 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie De Kruisberg Doetinchem.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De zaak waar hij voor vastzit is een Zwolse zaak en zal worden behandeld door de rechtbank Zwolle. Gelet op het vorenstaande kan klager dan ook worden overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie
Zwolle Zuid 1.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Gedetineerden worden zoveel mogelijk in het arrondissement van insluiting geplaatst. Volgens de officier van justitie van het parket Oost-Nederland ligt het
bevel van klagers gevangenhouding binnen het arrondissementsparket Almelo. De capaciteit van de locatie De Kruisberg Doetinchem is bestemd voor gedetineerden die ingesloten zijn voor het parket Almelo. In klagers geval is er onvoldoende aanleiding om
op
dit beleid een uitzondering te maken. Dat klagers zitting bij de rechtbank in Zwolle heeft plaatsgevonden, doet niet af aan het feit dat hij is ingesloten voor het arrondissementsparket Almelo. Mocht klager binnenkort veroordeeld worden dan kan hij, in
het kader van een selectie naar een inrichting voor afgestraften, zijn voorkeur voor de gevangenis van de locatie Zwolle Zuid 1 kenbaar maken.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Nu klager voor het parket Oost-Nederland is ingesloten (de gerechtelijke kaart is immers herzien, net als de Wet R.O.) en daaronder ook Zwolle valt, valt niet in te zien waarom klager niet voor plaatsing in het h.v.b. in Zwolle in aanmerking
zou
kunnen komen. De beslissing van de selectiefunctionaris is in dit opzicht onvoldoende gemotiveerd en dient derhalve vernietigd te worden. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak
binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 27 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven