Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1739/GB, 27 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:27-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1739/GB

Betreft: [klager] datum: 27 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 28 mei 213 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Ter Peel te Sevenum ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klaagster is sedert 2 november 2009 gedetineerd. Zij verbleef in de gevangenis van de locatie Zwolle Zuid 2, op de afdeling Extra Zorg Voorziening (EZV-afdeling). Op 23 mei 2013 is zij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Ter Peel, waar een
regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klaagster heeft het beroep als volgt toegelicht.
De overplaatsing van klaagster betreft geen strafoverplaatsing, dus ze kan teruggeplaatst worden naar de locatie Zwolle Zuid 2. Klaagster ontvangt geen bezoek in de locatie Ter Peel. Klaagster komt uit Bonaire en ze heeft haar familie al heel lang niet
gezien. In de locatie Zwolle Zuid 2 ontving ze bezoek van haar tante en haar zus.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft naar aanleiding van het ingestelde bezwaar en beroep contact opgenomen met de locatie Ter Peel. Klaagster stelt zich thans redelijk op en er zijn geen problemen geweest in de afgelopen periode. Klaagster is door haar eigen
toedoen overgeplaatst naar de locatie Ter Peel. Ze veroorzaakte problemen, had aanvaringen met andere gedetineerden en leek niet te luisteren naar de signalen die haar werden gegeven. Overplaatsing bleek derhalve noodzakelijk. Klaagster is
overgeplaatst
naar de locatie Ter Peel, omdat er ten tijde van het nemen van de selectiebeslissing geen plaats voor klaagster was in de locatie Nieuwersluis. De selectiefunctionaris is bereid om klaagster, indien zij zich goed gedraagt, over enige tijd over te
plaatsen naar een andere inrichting. De locatie Ter Peel heeft aangegeven dat er in september een overplaatsingsvoorstel zou kunnen komen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Ter Peel is een inrichting voor vrouwen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klaagster, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klaagster verbleef op de EZV-afdeling van de locatie Zwolle Zuid 2. De locatie Zwolle Zuid 2 heeft voorgesteld klaagster zo spoedig mogelijk over te plaatsen naar een inrichting met algehele regime, omdat zij te ‘sterk’ wordt geacht voor een
verblijf op een EZV-afdeling. Uit het selectieadvies blijkt dat klaagsters toenemende frustratie vanwege haar lange verblijf op de EZV-afdeling heeft geleid tot onaanvaardbaar gedrag. Klaagster is op 3 april 2013 disciplinair gestraft, omdat zij een
medegedetineerde in het gezicht had geslagen. In het selectieadvies is aangegeven dat er voor klaagster in de locatie Zwolle Zuid 2 geen doorplaatsingsmogelijkheden naar een afdeling met algeheel regime zijn. Nu een overplaatsing blijkens het
selectieadvies noodzakelijk was ter voorkoming van nieuwe incidenten en ten tijde van het nemen van de selectiebeslissing geen plaats voor klaagster was in de inrichting van haar voorkeur, is de beroepscommissie van oordeel dat de selectiefunctionaris
in redelijkheid heeft kunnen beslissen klaagster over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie ter Peel. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 27 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven