Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1962/GB, 23 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:23-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1962/GB

Betreft: [klager] datum: 23 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.R. van Laar, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 juni 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie Ooyerhoek Zutphen niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 januari 2013 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie De Kruisberg Doetinchem. Bij beslissing van 27 mei 2013 is klager geselecteerd voor de locatie Ooyerhoek en bij beslissing van 15 juni 2013 is hij geselecteerd voor de justitiële
jeugdinrichting (j.j.i.) Rentray, locatie Lelystad, met ingang van 14 juni 2013. De einddatum van klagers detentie is gesteld op 9 september 2013.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Bij vonnis van 7 mei 2013 is klager door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot een jeugddetentie voor de duur van 15 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk. De rechtbank heeft geadviseerd de jeugddetentie ten uitvoer te leggen in een j.j.i. en
daarom is bezwaar ingesteld tegen klagers plaatsing in de locatie Ooyerhoek. Daarbij is uitdrukkelijk verzocht om een schadevergoeding toe te kennen. Ondanks zijn bezwaar is klager op 3 juni 2013 overgebracht naar de locatie Ooyerhoek. Klager heeft
aldus geruime tijd in een inrichting voor volwassenen verbleven en derhalve schade geleden. Ten onrechte heeft de selectiefunctionaris besloten het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op 24 mei 2013 is een overplaatsingsverzoek ontvangen, waarin klager aangeeft zijn straf graag in de locatie De Kruisberg te willen uitzitten. Volgens informatie van het BSD wil klager liever in een penitentiaire inrichting (p.i.) voor volwassenen
worden geplaatst dan in een j.j.i. Aangezien in de locatie De Kruisberg alleen veroordeelden met een korte straf geplaatst kunnen worden is klager geselecteerd voor de locatie Ooyerhoek. Vervolgens is een nieuwe plaatsingsbeschikking genomen en is
klager geplaatst in de j.j.i. Rentray. De selectiefunctionaris acht geen gronden aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming.

4. De beoordeling
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard ‘aangezien de reden plaatsing bezwaar inmiddels is komen te vervallen omdat u overgeplaatst bent’. Namens klager was echter in het bezwaarschrift verzocht om een
schadevergoeding. Er was derhalve in ieder geval nog steeds een financieel belang bij een beslissing op bezwaar. De beroepscommissie zal de beslissing op het bezwaarschrift daarom vernietigen. De selectiefunctionaris zal niet worden opgedragen om een
nieuwe beslissing te nemen, maar de beroepscommissie zal dat uit proceseconomische overwegingen zelf als enige en laatste instantie doen.

Klager is in eerste aanleg veroordeeld, tot een jeugddetentie van vijftien maanden waarvan zeven maanden voorwaardelijk. In het vonnis van de rechtbank Gelderland van 7 mei 2013, dat op 22 mei 2013 onherroepelijk is geworden, heeft de rechtbank
overeenkomstig artikel 77v van het Wetboek van Strafrecht geadviseerd de jeugddetentie ten uitvoer te leggen in een j.j.i. ondanks de meerderjarigheid van klager.

Ingevolge artikel 12, vijfde lid, Bjj neemt de selectiefunctionaris bij de beslissing tot plaatsing, overplaatsing of overbrenging de aanwijzingen van het Openbaar Ministerie en van de autoriteiten die de straf of maatregel hebben opgelegd, in
aanmerking. Het had gelet op dat uitgebreid onderbouwde advies voor de hand gelegen om klager meteen te selecteren voor een jeugdinrichting. De enkele reden dat klager zelf kennelijk zou hebben aangegeven geplaatst te willen worden in locatie De
Kruisberg is onvoldoende om van voormeld advies af te wijken. Er bestaat echter geen reden voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager, nu hij door zijn opstelling de selectie voor een p.i. voor volwassenen zelf in de hand heeft gewerkt en
enige schade van de periode in die p.i. voor volwassenen niet aannemelijk is gemaakt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de bestreden beslissing, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn bezwaarschrift en verklaart dit bezwaarschrift gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit, voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 23 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven