Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1733/GA, 26 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:26-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1733/GA

betreft: [klager] datum: 26 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 mei 2013 van de beklagcommissie bij de locatie Het Veer van de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Het Veer in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag, voor zover in beroep aan de orde, betreft:
a. de storing bij Telio waardoor klager geen 0800 nummers kon bellen (2012/630, 2012/633, 2012/636, 2012/637, 2012/638, 2012/754, 2013/24 en 2013/25);
b. de belemmering in klagers advocatencontact (2012/645, 2012/747, 2012/750, 2012/751 en 2013/23);
c. het openen en op een onjuiste manier versturen en uitreiken van advocatenpost (2012/683, 2012/684, 2012/685, 2013/10);
d. de bejegening van klager door het personeel (2012/548, 2012/551, 2012/552, 2012/553, 2012/556, 2012/557, 2012/558, 2012/559, 2012/560, 2012/565, 2012/576, 2012/580, 2012/590, 2012/591, 2012/593, 2012/594, 2012/627, 2012/629, 2012/635, 2012/650
en 2012/752);
e. het op onregelmatige tijden in- en uitsluiten van klager (2012/549, 2012/570, 2012/571, 2012/573, 2012/639, 2012/640, 2012/646, 2012/652, 2012/749 en 2012/753),

De beklagcommissie heeft het beklag als vermeld onder b., c. en e. ongegrond verklaard en zij heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag als vermeld onder a. en d. op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager stelt dat de directeur van de locatie Het Veer verantwoordelijk is voor klagers bejegening door het personeel. Gelet hierop is klager
wel ontvankelijk. De directeur van de locatie Het Veer spreekt klager altijd tegen. Klagers voorkeur gaat uit naar een hoorzitting gezien de grote omvang van de ingediende klachten.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Klager is bij alle klachten niet in zijn rechten geschonden.

3. De beoordeling
Klager heeft verzocht om zijn beroep mondeling te mogen toelichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek af nu de noodzaak van een mondelinge toelichting niet is gebleken. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op basis van de
schriftelijke stukken op het beroep te beslissen.

De beroepscommissie constateert dat de klacht met kenmerk 2012/557 mede betrekking heeft op de op 23 augustus 2012 uitgevoerde visitatie van klager in aanwezigheid van een vrouwelijke medewerker van de locatie Het Veer. Op grond van artikel 29, derde
lid, van de Pbw vindt het onderzoek aan het lichaam van de gedetineerde op een besloten plaats en, voor zover mogelijk, door personen van hetzelfde geslacht als de gedetineerde plaats. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat klager kan
worden ontvangen in dit onderdeel van zijn beklag. Uit de stukken blijkt niet dat hetgeen klager heeft gesteld is weersproken of is gebleken dat de aanwezigheid van de vrouwelijke medewerkster tijdens de visitatie, bijvoorbeeld om roostertechnische
redenen, niet kon worden voorkomen. De uitspraak van de beklagcommissie kan derhalve ten aanzien van dit onderdeel van het beklag, niet in stand blijven. Klager dient in zoverre alsnog ontvankelijk te worden verklaard in zijn beklag en het beklag dient
in zoverre gegrond te worden verklaard. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager.

Wat betreft de overige onderdelen van het beklag komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep wat betreft klacht 2012/557 gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dat onderdeel van het beklag gegrond. Zij bepaalt dat aan
klager geen tegemoetkoming toekomt. De beroepscommissie verklaart het beroep inzake de overige onderdelen van het beklag ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 26 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven