Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1848/GA, 20 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:20-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1848/GA

betreft: [klager] datum: 20 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie Norgerhaven te Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 augustus 2013, gehouden in de penitentiaire inrichting Lelystad, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Norgerhaven gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruikgemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het door het afdelingshoofd controleren van de inhoud van voor klager bestemde post afkomstig van zijn bank.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op grond van het bepaalde in de Pbw is toezicht mogelijk op inkomende en uitgaande post. Het afdelingshoofd heeft het betreffende poststuk inderdaad gelezen. Deze mogelijkheid wordt in de huisregels niet gemeld. De directeur heeft met het
afdelingshoofd
over dit voorval gesproken en het afdelingshoofd gaf aan dat de post was gecontroleerd omdat er vermoedens bestonden dat op klagers bankrekening betalingen werden verricht die verband hielden met gokken. Het afdelingshoofd heeft klager daar vervolgens
op aangesproken. Een en ander is niet volgens de juiste procedure verlopen. De directeur ziet geen aanleiding voor toekenning van een tegemoetkoming.

3. De beoordeling
Vast is komen te staan dat het afdelingshoofd van verzoekers verblijfafdeling bij gelegenheid van de controle van inkomende post kennis heeft genomen van de inhoud van een aan klager gericht poststuk, te weten een bankafschrift, en dat het
afdelingshoofd klager daarover heeft aangesproken.

Op grond van artikel 36, derde lid, van de Pbw, is de directeur bevoegd om op de inhoud van brieven en poststukken toezicht uit te oefenen. Dit toezicht kan omvatten het kopiëren van brieven of andere poststukken. Van de wijze van uitoefenen van
toezicht wordt aan de gedetineerden tevoren mededeling gedaan.
Blijkens de inlichtingen van de directeur, zoals ter zitting gegeven, is aan klager de wijze van uitoefening van toezicht niet tevoren medegedeeld, terwijl de mogelijkheid van steekproefsgewijze controle van post niet in de huisregels van de locatie
Norgerhaven staat vermeld. Gelet daarop moet worden geoordeeld dat de beslissing om klagers post inhoudelijk te controleren, is genomen in strijd met het wettelijk voorschrift van artikel 36, derde lid, van de Pbw. De uitspraak van de beklagcommissie
kan daarom niet in stand blijven en het beklag dient alsnog gegrond te worden verklaard.

De beroepscommissie acht in dit geval de enkele gegrondverklaring voldoende tegemoetkoming en ziet geen termen voor het toekennen van een financiële tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. C.J.G. Bleichrodt, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 20 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven