Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1844/GA, 19 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:19-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1844/GA

betreft: [klager] datum: 19 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 31 mei 2013 van de beklagcommissie bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw, mr. E.A. Blok, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
a. De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 5,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende een disciplinaire straf van twee dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, wegens werkweigering
door klager, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.
b. De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 5,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de beslissing van de directeur tot afwijzing van klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het
kader van algemeen verlof, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Ten aanzien van de tegemoetkoming die is toegekend vanwege de gegrondverklaring van het beklag als vermeld onder a: De disciplinaire straf heeft twee dagen geduurd. Gelet op de standaardtegemoetkomingsbedragen (€ 7,50 per dag) dient aan klager een
tegemoetkoming van € 15,= te worden toegekend.
Ten aanzien van de tegemoetkoming die is toegekend vanwege de gegrondverklaring van het beklag als vermeld onder b: Het is zeer kwalijk dat stukken, die voor de beklagcommissie nodig zijn om te kunnen oordelen over de bestreden beslissing van de
directeur, onvindbaar zijn. Door de afwijzing van de verlofaanvraag heeft het gehele verloftraject van klager vertraging opgelopen. Klager wil op verlof.
Klager verzoekt de beroepscommissie hem op een zitting te horen.

De directeur persisteert bij zijn standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie. De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Klager heeft te kennen gegeven dat hij door de beroepscommissie wil worden gehoord. De beroepscommissie wijst dit verzoek af, nu enige onderbouwing daarvoor ontbreekt. De beroepscommissie acht zich op basis van de stukken voldoende ingelicht om op het
beroep te beslissen.

Ten aanzien van de (hoogte van de) tegemoetkoming die is toegekend vanwege de gegrondverklaring van het beklag als vermeld onder a. overweegt de beroepscommissie het volgende. Gelet op de aard van het gegrondverklaarde beklag en de in soortgelijke
gevallen toegekende tegemoetkomingen – namelijk € 7,50 per dag dat een gedetineerde ten onrechte een disciplinaire straf van opsluiting in eigen cel heeft ondergaan – kan de beroepscommissie zich niet verenigen met de hoogte van de door de
beklagcommissie toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal gegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie zal in zoverre worden vernietigd. De beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming toekennen, namelijk € 15,=.

Ten aanzien van de (hoogte van de) tegemoetkoming die is toegekend vanwege de gegrondverklaring van het beklag als vermeld onder b. overweegt de beroepscommissie het volgende. De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard, omdat de directeur,
ondanks herhaald verzoek hiertoe door de secretaris van de beklagcommissie, niet de voor een inhoudelijke beoordeling noodzakelijk stukken heeft overgelegd, waardoor de beklagcommissie geen oordeel heeft kunnen geven over (de juistheid van) de inhoud
van de bestreden beslissing van de directeur. De directeur heeft ook in beroep geen onderbouwende stukken overgelegd.
De beroepscommissie stelt voorop dat, indien een beklag (en/of beroep) betreffende de afwijzing van een verzoek om algemeen verlof gegrond wordt verklaard, het in het algemeen in de rede ligt om, mits klager nog in aanmerking kan komen voor algemeen
verlof, de directeur op te dragen een nieuwe beslissing te nemen. Indien de directeur, die de bestreden beslissing heeft genomen, niet meer kan worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen, bijvoorbeeld omdat de gedetineerde in vrijheid is gesteld
of is overgeplaatst naar een andere inrichting, kent de beroepscommissie in de regel een tegemoetkoming toe van € 50,=. Klager verblijft inmiddels in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein. De beroepscommissie kan de directeur van de locatie
Zuyder Bos derhalve niet meer opdragen een nieuwe beslissing te nemen. Gelet hierop en nu vanwege het ontbreken van stukken niet kan worden beoordeeld of klagers verlofaanvraag terecht is afgewezen, kan de beroepscommissie zich niet verenigen met de
hoogte van de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal gegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie zal in zoverre worden vernietigd. De beroepscommissie zal aan klager de, in dit soort gevallen
gebruikelijke,
tegemoetkoming van € 50,= toekennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gericht tegen de hoogte van de door de beklagcommissie, ter zake van het gegrondverklaarde beklag als vermeld onder a., toegekende tegemoetkoming gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de
beklagcommissie en kent aan klager een hogere tegemoetkoming toe, namelijk € 15,=.
De beroepscommissie verklaart het beroep gericht tegen de hoogte van de door de beklagcommissie, ter zake van het gegrondverklaarde beklag als vermeld onder b., toegekende tegemoetkoming gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de
beklagcommissie en kent aan klager een hogere tegemoetkoming toe, namelijk € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. R.S.T. van Rossem-Broos en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 19 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven