Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3819/GA, 16 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:16-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3819/GA

betreft: [klager] datum: 16 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein,

gericht tegen een uitspraak van 26 november 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en de directeur hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 30 juli 2013, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel.

Bij brief van 1 augustus 2013 is aan de directeur namens de voorzitter van de beroepscommissie een aantal vragen gesteld. De directeur heeft hier bij brief van 9 december 2012 (de beroepscommissie leest hier voor 9 augustus 2013) op gereageerd. Een
afschrift hiervan is aan klager gestuurd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de afwijzing van klagers verzoek een radio in te voeren.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard en de directeur opgedragen een nieuwe beslissing te nemen, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt schriftelijk – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klagers radio is geweigerd omdat de radio beschikt over een USB-poort en de radio te groot is. Het is in de
p.i. Nieuwegein op grond van de huisregels niet toegestaan apparatuur in te voeren met een USB-poort. Anders dan de beklagrechter heeft overwogen, biedt de omstandigheid dat de radio is verzegeld niet de garantie dat de USB-poort niet meer werkzaam is.
Het onklaar maken van een USB-poort gebeurt van binnenuit de radio. Of dit heeft plaatsgevonden is aan de buitenkant van de radio niet te zien. De USB-poort als zodanig is niet verzegeld. Verder is het niet vast te stellen of de radio, zoals klager
beweert, niet is uitgevoerd. Klager heeft geen gegevens overgelegd waaruit dit blijkt. Het formaat van klagers radio is op grond van de huisregels evenmin toegestaan. De ervaring leert dat dergelijke grote radio’s worden gebruikt voor het verbergen van
contrabande. Dit is onvoldoende te controleren en kan onvoldoende worden tegengegaan door verzegeling. Gelet hierop heeft de directeur besloten af te wijken van het bepaalde in paragraaf 4.5.1.2. van de Regeling model huisregels penitentiaire
inrichtingen (de Regeling). De directeur acht de aanscherping van de huisregels op dit punt niet onredelijk of onbillijk. De p.i. Nieuwegein beschikt over meerpersoonsverblijfsruimten.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager is, na inwerkingtreding van de (gewijzigde) huisregels van de p.i. Nieuwegein in april 2012, vanuit de p.i. Hoogeveen overgeplaatst naar de p.i. Nieuwegein.
Uit bijlage 1 van de gewijzigde huisregels blijkt dat het gedetineerden in de p.i. Nieuwegein is toegestaan een radio op cel te hebben, mits die radio niet groter is dan 50x40x40 cm. De huisregels van de p.i. Nieuwegein wijken op dit punt af van het
bepaalde in paragraaf 4.5.1.2. van de Regeling. Uit de toelichting bij paragraaf 4.5.1.2. volgt dat de directeur, indien sprake is van een penitentiaire inrichting of afdelingen met een bijzondere bestemming of met een meerpersoonsverblijfruimte, niet
verplicht is het bepaalde in paragraaf 4.5.1.2. over te nemen. De p.i. Nieuwegein beschikt over meerpersoonsverblijfruimten. De directeur heeft aangevoerd dat in grote radio’s contrabande werden verborgen en dat dit onvoldoende viel te controleren.
Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat de directeur in redelijkheid heeft kunnen besluiten om in de huisregels te bepalen dat een radio niet groter mag zijn dan als hiervoor vermeld. Vast staat dat klagers radio groter is dan wat is
toegestaan op grond van de huisregels. Reeds hierom kan de beslissing van de directeur tot afwijzing van klagers verzoek niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep van de directeur zal dan ook gegrond worden verklaard en de
uitspraak
van de beklagrechter zal worden vernietigd. Het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. H.K. Fernandes Mendes en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 16 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven