Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1139/GA, 13 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:13-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1139/GA

betreft: [klager] datum: 13 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 4 april 2013 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer, voor zover in beroep aan de orde,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 juli 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn klager en de juridisch medewerker bij de locatie Zoetermeer, [...], gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. de onthouding van kennisneming van de huisregels (ZO 2013/097);
b. de bejegening van klager door het personeel (ZO 2013/098);
c. het missen van het bibliotheekmoment in verband met ambtelijk bezoek (ZO 2013/120);
d. de weigering om klager een bestelling bij de bibliotheek te laten plaatsen (ZO 2013/121);
e. de weigering om klager verzoekbriefjes te verstrekken waardoor hij de kapper niet kon bezoeken (ZO 2013/122).

De beklagcommissie heeft het beklag onder a., c., d. en e. ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in het beklag onder b., op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager krijgt de huisregels niet direct als hij hierom verzoekt, terwijl hij hier wel recht op heeft. Bij het personeel is
sprake
van machtsmisbruik. Ten aanzien van het bezoekmoment licht klager toe dat hij bezoek kreeg van de psycholoog en hij daardoor het bibliotheekmoment heeft gemist. Hij kan niet zelf bepalen wanneer de psycholoog langskomt. Het gemiste bibliotheekmoment is
nooit ingehaald. Hij kreeg geen verzoekbriefjes en zat hierdoor in de stress. Hij is wel naar de kapper geweest.

Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven –toegelicht. Klager had in verband met ambtelijk bezoek een bibliotheekmoment gemist, maar heeft dit later weer mogen inhalen. Verder
krijgt klager verzoekbriefjes, maar hij schrijft hier soms hele lange verhalen op. Daar zijn verzoekbriefjes niet voor bedoeld. Klager kan dan vellen papier uit de teamkamer pakken.

3. De beoordeling
Ten aanzien van a. overweegt de beroepscommissie als volgt. Ingevolge artikel 13.1 van de huisregels van de locatie Zoetermeer liggen de huisregels ter inzage en worden deze op verzoek onverwijld ter inzage verstrekt. Naar het oordeel van de
beroepscommissie is aannemelijk geworden dat de huisregels niet onverwijld aan klager zijn verstrekt, nadat hij hierom had verzocht. Gelet hierop zal het beroep onder a. gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal in zoverre
worden
vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie ziet geen aanleiding voor toekenning van een tegemoetkoming aan klager nu klager de huisregels uiteindelijk wel heeft gekregen.

Hetgeen overigens in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal voor het overige ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep onder a. gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre en verklaart het beklag in zoverre alsnog gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.
De beroepscommissie verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. H.K. Fernandes Mendes en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 13 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven