Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0085/JB-eindbeslissing, 8 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:08-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/85/JB-eindbeslissing

Betreft: [klager] datum: 8 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1992], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 14 december 2012 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 april 2013, gehouden in de locatie Eikenstein te Zeist zijn gehoord klager en namens de selectiefunctionaris [...], werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en
Justitie.

Bij tussenbeslissing van 3 mei 2013, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht, heeft de beroepscommissie de behandeling van het beroep voor de duur van twee maanden aangehouden ten behoeve van een intakegesprek van klager bij de GGZ-instelling
Dr.
Leo Kannerhuis en nadere informatie daarover van de selectiefunctionaris.

Op 13 mei 2013 heeft mr. J.H. van Dijk zich gesteld als toegevoegd raadsman van klager. Aan hem zijn de dossierstukken toegezonden.

Op 5 juli 2013 is nadere informatie van de selectiefunctionaris ontvangen, die aan klager en zijn
raadsman is doorgezonden. Op 25 juli 2013 is daarop een reactie van klagers raadsman ontvangen, die ter kennisneming is doorgezonden aan de selectiefunctionaris.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Bij brief van 5 juli 2013 heeft de selectiefunctionaris gemeld dat het Dr. Leo Kannerhuis geen intakegesprek met klager heeft gehouden. Op basis van het dossier heeft deze instelling geconcludeerd klager niet de gewenste behandeling te kunnen bieden
omdat klager vanwege zijn IQ niet tot de doelgroep behoort. Het Dr. Leo Kannerhuis heeft wel het Multifunctioneel Centrum Licht Verstandelijk Gehandicapten in Oosterbeek (hierna: MFC-LVG) als een andere optie voorgedragen. Het MFC-LVG heeft echter geen
intakegesprek met klager gehouden omdat klager vanwege zijn leeftijd niet voldoet aan de eisen van de doelgroep. Het MFC-LVG hanteert een maximale leeftijdsgrens van 18 jaar voor aanmelding van nieuwe patiënten. Klager kan daarom op dit moment niet in
een andere instelling geplaatst worden. Trajectum geeft nog steeds aan dat klager, gezien zijn complexe problematiek, in die instelling op de juiste plaats zit. Eind januari 2013 is de groepsgenoot, door wie klager zich bedreigd voelde, naar een andere
groep overgeplaatst. Klager kan niet zonder begeleiding op de groep verblijven zolang hij niet kan toezeggen dat hij naar de leiding stapt als hij zich opnieuw bedreigd voelt. Klager heeft zich afgezonderd op zijn kamer, omdat hij weigert mee te werken
aan zijn behandeling. Getracht wordt dit gedrag te doorbreken. Het is van groot belang dat klager zich voor behandeling gaat openstellen zodat er na verloop van tijd kan worden gekeken of er een instelling in de buurt van zijn familie is, waar hij
verder behandeld kan worden.

Klagers raadsman heeft bij brief van 25 juli 2013 aangegeven dat de selectiefunctionaris niet afdoende naar alternatieven heeft gezocht. Klagers dossier bevat oude gegevens over klagers IQ. Deze gegevens zijn niet meer valide. Er lijkt bij de afname
van
de laatste intelligentietest geen rekening te zijn gehouden met een mogelijke invloed van een stoornis in het autismespectrum. Klager heeft geheel zelfstandig verzocht om overplaatsing en is tegen de afwijzing van dat verzoek in beroep gegaan. Daaruit
komt niet de veronderstelde zwakbegaafdheid naar voren. Klager zou, als uit nieuwe testpsychologische gegevens blijkt dat klager niet zwakbegaafd is, opgenomen kunnen worden in de GGZ-instelling Reinier van Arkel Groep te Vught. Deze instelling neemt
adolescenten tot en met 24 jaar op en behandelt ook jeugdigen met een stoornis in het autismespectrum. De intake en mogelijkheid van opname in die instelling dient nader onderzocht te worden. Klager is bereid mee te werken aan een nieuwe IQ-test en/of
psychologisch onderzoek. Verzocht wordt de behandeling van het beroep daartoe aan te houden.

De beroepscommissie stelt vast dat klager de selectiefunctionaris heeft verzocht om overplaatsing naar de GGZ-instelling Dr. Leo Kannerhuis te Amsterdam en dat klager beroep heeft ingediend tegen de beslissing van de selectiefunctionaris tot afwijzing
van klagers verzoek. De beroepscommissie heeft de behandeling van het beroep aangehouden voor een nader onderzoek van de opnamemogelijkheid van klager in die instelling, uitgaande van het laatstgemeten IQ van klager van 73.
Uit de na de zitting ontvangen gegevens komt naar voren dat klager vanwege zijn IQ niet in het Dr. Leo Kannerhuis kan worden opgenomen. Verder komt daaruit naar voren dat de groepsgenoot die klager heeft bedreigd naar een andere groep is overgeplaatst
en dat Trajectum tracht klager te bewegen zich tot de begeleiding te wenden als hij zich opnieuw bedreigd voelt en ook mee te gaan werken aan zijn behandeling.

Gelet op het vorenstaande kan de beslissing van de selectiefunctionaris tot afwijzing van klagers verzoek tot overplaatsing naar het Dr. Leo Kannerhuis, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.
De omstandigheid dat de selectiefunctionaris op eigen initiatief een door het Dr. Leo Kannerhuis aangedragen alternatief heeft onderzocht kan niet tot een ander oordeel leiden. De omstandigheid dat klagers raadsman weer een ander alternatief heeft
aangedragen, waarvoor nader onderzoek zou zijn vereist, kan evenmin tot een ander oordeel leiden.
De beroepscommissie ziet daarom geen aanleiding om de behandeling van het beroep verder aan te houden. Klager kan desgewenst bij de selectiefunctionaris een verzoek tot overplaatsing naar de door zijn raadsman genoemde instelling indienen, opdat de
selectiefunctionaris na eventueel nader onderzoek daarop gemotiveerd kan beslissen. Tegen een afwijzende beslissing kan klager weer een nieuwe beroepsprocedure starten.

De beroepscommissie zal het beroep tegen de beslissing tot afwijzing van klagers verzoek tot overplaatsing naar het Dr. Leo Kannerhuis te Amsterdam ongegrond verklaren.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, prof.dr. P.H. van der Laan en mr. E. Lucas, leden, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 8 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven