Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1681/GB, 29 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:29-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1681/GB

Betreft: [klager] datum: 29 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 mei 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie De Schie te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 16 november 2012 in Nederland gedetineerd. Hij is in het kader van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) vanuit Engeland naar Nederland overgebracht. Hij verblijft sinds 16 november 2012 in de gevangenis van de
penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft een moeizame relatie met zijn ex-vrouw, hierdoor ziet hij zijn dochter erg weinig. Zijn ex-vrouw vindt de reis naar Krimpen aan den IJssel vanaf Vlaardingen (waar zij met hun dochter
woonachtig is) te ver. Als klager zou worden overgeplaatst naar de locatie De Schie, kan zijn dochter daar naar toe fietsen. Dit scheelt veel reiskosten voor klagers ex-vrouw, die moet leven van een uitkering.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. In de regio Rotterdam is een grote druk op de gevangeniscapaciteit. Er zijn wachtlijsten voor de gevangenissen van de locatie De Schie, de p.i. Dordrecht en de
p.i. Krimpen aan den IJssel. De reisafstand van Vlaardingen naar de p.i. Krimpen aan den IJssel is niet onredelijk en onbillijk. Uit de stukken blijkt niet dat klager door middel van overplaatsing naar de locatie De Schie meer bezoek van zijn dochter
kan verwachten. Tevens komt niet naar voren dat klagers dochter en ex-vrouw overplaatsing van klager naar de locatie De Schie wensen. Overigens is klager niet verstoken van bezoek, hij ontvangt ook bezoek van zijn dochter.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Bezoekproblemen zijn inherent aan de detentiesituatie
en
vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen grond voor overplaatsing. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekproblemen van zijn ex-vrouw en dochter is onvoldoende feitelijk onderbouwd en kan derhalve niet als een bijzondere
omstandigheid
worden aangemerkt. De reisafstand van Vlaardingen naar de p.i. Krimpen aan den IJssel is niet onredelijk en onbillijk ver. Overigens is klager niet verstoken van bezoek. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 29 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven