Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1156/GB, 29 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:29-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1156/GB

Betreft: [klager] datum: 29 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 april 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, hoewel hij op behoorlijke wijze is opgeroepen, op 11 juli 2013 niet verschenen op de zitting, waar hij door een lid van de Raad zou worden gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 22 oktober 2002 gedetineerd. Op 27 september 2012 is zijn deelname aan een penitentiair programma (p.p.) aangevangen en is hij administratief ondergebracht bij de penitentiaire inrichting administratie (p.i.a.) Haarlem. Op 19 februari
2013 is beslist tot beëindiging van klagers deelname aan het p.p. en op dezelfde datum is hij in afwachting van een herselectie geplaatst in het huis van bewaring van de p.i. Haarlem. Op 28 maart 2013 is klager geplaatst in de gevangenis van de locatie
Zuyder Bos, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager is het niet eens met de beëindiging van het p.p. Klager stelt dat de directeur van de p.i.a. Haarlem klagers post moet hebben geopend om erachter te zijn gekomen dat hij was aangehouden. De directeur heeft op een onrechtmatig wijze
gehandeld en klager is hiertegen in beklag gegaan bij de Commissie van Toezicht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Op verzoek van de directeur van de p.i.a. Haarlem is klagers deelname aan het p.p. beëindigd, omdat klager zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Klager is
op 1 februari 2013 om 03.00 uur aangehouden vanwege een positieve score bij een alcoholblaastest. Hiermee heeft klager de regels van het p.p. overschreden en is het in hem gestelde vertrouwen geschaad. De selectiefunctionaris heeftnaar aanleiding van
het voorgaande klager geselecteerd voor de gevangenis van de locatie Zuyder Bos.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

4.2. De gevangenis van de locatie Zuyder Bos is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.3. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.4. Klager nam deel aan het p.p. Arbeid bij Reclassering Nederland. Bij de directeur van de p.i.a. Haarlem kwam het verzoek binnen van Reclassering Nederland om klager op te roepen voor een correctiegesprek, wegens het overtreden van de gemaakte
afspraken. Klager heeft de regels van het p.p. overtreden door alcohol te gebruiken, zoals is gebleken uit de positieve score van een alcoholtest. De beroepscommissie is van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager zich niet aan de voorwaarden van het p.p. heeft gehouden door het gebruik
van
alcohol, hetgeen hij niet heeft ontkend. Gelet op het vorenstaande heeft de selectiefunctionaris in redelijkheid kunnen oordelen dat klager niet langer geschikt is voor deelname aan het p.p. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard. Gelet op
het voorgaande behoeft het verweer van klager met betrekking tot het briefgeheim geen nadere bespreking.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 29 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven