Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2318/GB, 25 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:25-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2318/GB

Betreft: [klager] datum: 25 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.M. Koers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 juli 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 29 juli 2013 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 11 januari 2013 veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie weken. Op 21 juni 2013 is klager opgeroepen zich op 29 juli 2013 te melden in de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager is begin deze maand in het ziekenhuis opgenomen in verband met een acute alvleesklierontsteking. Hij heeft meer dan tien dagen in het ziekenhuis gelegen. Vanwege
zijn suikerziekte herstelt hij traag. Hij heeft op 16 en 30 juli 2013 een afspraak bij de internist voor nadere behandeling. Tevens wordt dan zijn bloed geprikt om te kijken of de (bloed)waarden dalen. Het herstel zal drie maanden duren. Klager wil nog
steeds meewerken aan de zelfmeldprocedure, maar dan op een tijdstip waarop hij hersteld is. Klager verwijst naar een verklaring van zijn huisarts, de heer W., van 22 juli 2013 waarin de huisarts – onder meer – verklaart dat aan klager rust, dieet en
thuisblijven is geadviseerd en dat detentie onwenselijk is gezien de stress die dat oplevert.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt uitstel verleend. Op 20 februari 2013 heeft klager schriftelijk verklaard gevolg te zullen geven
aan een oproep tot melden. Klager is op 21 juni 2013 opgeroepen zich op 29 juli 2013 te melden. Vervolgens heeft hij verzocht om uitstel van zijn meldplicht, maar hij heeft geen bewijzen overgelegd waaruit blijkt dat sprake is van
detentieongeschiktheid. Inzake de zorg voor en begeleiding van klager in detentie kan de medische dienst een rol van betekenis spelen. Wat betreft de afspraken in het ziekenhuis kan klager bij de directeur van de inrichting een verzoek tot het
tijdelijk
verlaten van de inrichting indienen. Klager heeft in beroep een verklaring van zijn huisarts 22 juli 2013 overgelegd. Deze verklaring was nog niet in het bezit van de selectiefunctionaris op het moment dat op het bezwaar werd beslist. De
selectiefunctionaris is echter onverkort van mening dat geen sprake is van detentieongeschiktheid.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Groot Bankenbosch is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klager heeft verzocht om drie maanden uitstel van zijn meldplicht, omdat hij herstellende is van een operatie vanwege een acute alvleesklierontsteking. Klagers huisarts heeft op 22 juli 2013 schriftelijk verklaard dat detentie op dit moment
onwenselijk is. Niet gebleken is dat de selectiefunctionaris de Medisch Adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie om advies heeft gevraagd. Gelet hierop is sprake van een motiveringsgebrek en zal de beroepscommissie uitgaan van het advies
van klagers huisarts waarin wordt aangegeven dat detentie op dit moment onwenselijk is. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard en de bestreden beslissing zal worden vernietigd. De beroepscommissie zal bepalen dat klager drie maanden uitstel
krijgt van zijn meldplicht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing en bepaalt dat klager uitstel krijgt voor het zich moeten melden om de vrijheidsstraf te ondergaan voor een periode van drie maanden vanaf de datum van deze
uitspraak.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 25 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven