Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0807/GA, 25 juli 2002, beroep
Uitspraakdatum:25-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 02/807/GA

betreft: [klager] datum: 25 juli 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 19 april 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van het huis van bewaring (h.v.b.) Torentijd te Middelburg,

gericht tegen een uitspraak d.d. 8 april 2002 van de beklagcommissie bij voormeld h.v.b., gegeven op een klacht van[...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 juni 2002, gehouden in de locatie Zoetermeer te Zoetermeer, is gehoord de heer[...], unit-directeur bij het h.v.b. Torentijd.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de ontzegging van de toegang tot het h.v.b. en het terrein van het h.v.b. voor twee bezoekers van klager, voor de duur van drie maanden, vanwege misdragingen van die bezoekers ten opzichte van het dienstdoendepersoneel, waarvoor zij eerder al meermalen waren gewaarschuwd.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het betrof hier geen incident. De twee bezoekers van klager hebben zich vaker dan deze ene keer misdragen. Zij gedroegen zich bij herhaling agressief en dreigend. Dit vormt een smalle basis om van drie maanden ontzegging van detoegang tot het h.v.b. over te gaan naar twee maanden ontzegging. Bovendien dient de beklagcommissie marginaal te toetsen.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van de op 22 en 23 februari 2002, door respectievelijk de bezoekportier en bezoekleider opgemaakte mededelingen, over de gebeurtenissen op 22 februari 2002 is komen vast te staan dat klagers bezoekers zich agressief hebbengedragen jegens het personeel. Bovendien is, mede gelet op de op 4 januari 2002 door de bezoekportier opgemaakte mededeling voldoende aannemelijk geworden dat deze bezoekers ook eerder onbehoorlijk en verbaal dreigend gedragvertoonden.
De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing van de directeur niet in strijd is met een wettelijk voorschrift en, het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien, evenmin onredelijk of onbillijk kan worden geacht.Zij zal het beroep dan ook gegrond verklaren en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Vodegel, secretaris, op 25 juli 2002

secretaris voorzitter

Naar boven