Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1105/JB, 31 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:31-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1105/JB

Betreft: [klager] datum: 31 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.P. Plasman, namens

[...], geboren op [1993], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 29 maart 2013 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 juni 2013, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. S.E. Bauduin, en namens de selectiefunctionaris
[...] en [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager tot overplaatsing naar de j.j.i De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist afgewezen.

2. De feiten
Klager verblijft sinds 14 januari 2013 in de j.j.i. Den Hey-Acker te Breda in het kader van de maatregel P.i.j. Op 28 januari 2013 heeft klager verzocht te worden overgeplaatst naar de j.j.i De heuvelrug, locatie Eikenstein.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil graag worden overgeplaatst omdat zowel zijn vader als zijn vriendin in Utrecht wonen. Vanwege de reisafstand is het voor hen niet mogelijk klager regelmatig te bezoeken Klager ervaart dit als een gemis.
Aanvankelijk was positief geadviseerd. Echter vanwege een incident op 25 februari 2013 is klager ter correctie overgeplaatst naar de ITA groep van de j.j.i. Kolkemate, waar hij een maand heeft verbleven. Vervolgens is hij bij besluit van 27 maart 2013
op de ITA afdeling van de j.j.i. Den Hey-Acker geplaatst. Als gevolg hiervan komt klager niet meer in aanmerking voor overplaatsing naar de locatie Eikenstein, omdat daar geen ITA-afdeling is. Klager is hierdoor dubbel gestraft. Aangegeven wordt dat de
kans dat behandeling op een reguliere groep aanslaat klein is geworden. Er worden feiten en omstandigheden aangehaald die eerder bekend waren maar toen geen aanleiding vormden voor een ITA-plaatsing. Een verblijf op de ITA-afdeling is niet in het
belang
van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van klager.
Klager heeft hieraan toegevoegd dat het op zich wel goed met hem gaat. Hij zit in een aangepast programma. Dit volgt hij met een andere jongen. Klager wordt niet behandeld, hij leert niets. Klager heeft het nodig aangestuurd te worden. Hij zit alleen
in
de klas. Klager heeft moeite met autoriteit om te gaan. Maar dat gaat steeds beter. Klager kan zijn vader niet zien omdat zijn vader de reis vanwege de kosten niet kan maken.

De selectiefunctionaris heeft het volgende standpunt naar voren gebracht.
Aanvankelijk stond men op 20 februari 2013 positief tegenover een overplaatsing van klager naar de locatie Eikenstein. Naar aanleiding van een geweldsincident op 25 februari 2013 waarbij klager betrokken was is klager overgeplaatst naar de ITA afdeling
van de j.j.i. Kolkemate. Het betrof het tweede geweldsincident waarbij klager betrokken was. De kans dat de behandeling op een reguliere groep aanslaat is na dit tweede geweldsincident klein geworden. De pij-maatregel van klager is niet verlengbaar,
waardoor de duur van die maatregel gelimiteerd is. Om het recidive risico omlaag te krijgen, is een behandelomgeving nodig zoals op de ITA geboden kan worden.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Hiervoor zijn de behandelinrichtingen bestemd. De afdeling ITA van de j.j.i. Den Hey-Acker is normaal beveiligd.
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat klager als gevolg van zijn herhaalde betrokkenheid bij geweldsincidenten binnen de jeugdinrichtingen is voorgedragen en geselecteerd en geplaatst op de ITA afdeling van de j.j.i. Den Hey-Acker.
Gelet op hetgeen hieromtrent naar voren is gekomen acht de beroepscommissie deze beslissing niet onbegrijpelijk. Niet is gebleken dat tegen de beslissing van de selectiefunctionaris van 10 april 2013 tot plaatsing op deze ITA beroep is ingesteld.
Aan de orde is thans alleen de afwijzing van klagers verzoek om overplaatsing naar de j.j.i. De Heuvelrug, locatie Eikenstein.
Nu vastgesteld is dat klager op goede gronden is overgeplaatst naar de ITA-afdeling van de j.j.i. Den Hey-Acker en binnen de locatie Eikenstein geen ITA-afdeling bestaat, heeft de selectiefunctionaris klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie
Eikenstein kunnen afwijzen.
Gelet op het voorgaande is de beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd met de wet en kan deze, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, ook niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J. Calkoen-Nauta, voorzitter, drs. H. Heddema en mr. E. Lucas, leden, bijgestaan door mr. I. Lispet, secretaris, op 31 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven