Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2187/GB, 1 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:01-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/2187/GB

Betreft: [klager] datum: 1 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 juli 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 5 augustus 2013 te melden in de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 17 december 2012 door de politierechter veroordeeld tot een
gevangenisstraf van twee weken. Deze uitspraak is op 3 januari 2013 onherroepelijk geworden. Op 21 juni 2013 is klager opgeroepen zich op 5 augustus 2013 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Groot Bankenbosch.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft zijn arbeidscontract op 14 juni 2013 en derhalve voor de oproep zich te melden in de inrichting van 21 juni 2013 ondertekend. Klager wist niet wanneer hij zijn straf moest ondergaan.
Hem
werd een kans geboden en hierop is hij ingegaan. Klager is op de goede weg en verzoekt om uitstel, mede gelet op de situatie van zijn moeder. De afspraken zijn weliswaar gepland tot eind juli 2013, maar de vervolgafspraken zijn nog niet bekend. Zij
heeft nog steeds hulp nodig. De thuiszorg kan alleen overdag hulp bieden. Er is verder geen familie die haar in de avond en nacht kan helpen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De gevolgen van een vrijheidsstraf komen voor rekening en risico van de veroordeelde. Gelet hierop en om de capaciteit binnen het gevangeniswezen zo efficiënt mogelijk
te benutten, wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden uitstel verleend. Voorop staat de noodzaak tot tenuitvoerlegging.
Op 24 februari 2013 heeft klager verklaard gevolg te zullen geven aan een oproep. In het verlengde daarvan is aan klager op 21 juni 2013 een oproep verzonden. Klager is na ontvangst van de oproep een arbeidsovereenkomst aangegaan. Daarbij heeft klager
willens en wetens het risico genomen in een situatie te belanden waarvan thans sprake is. Het had op de weg van klager gelegen contact op te nemen met de selectiefunctionaris om de mogelijkheid van eerdere tenuitvoerlegging te bezien.
Wat betreft de hulpverlening aan klagers moeder, kan beroep worden gedaan op thuiszorg eventueel met aanvullende ondersteuning van familieleden en/of buren. De gemaakte controleafspraken vinden alle voor 5 augustus 2013 plaats.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Groot Bankenbosch is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Op 3 januari 2013 is het vonnis van de politierechter van 17 december 2012 onherroepelijk geworden en diende klager er rekening mee te houden dat de opgelegde vrijheidsstraf van 14 dagen op enig moment ten uitvoer zou worden gelegd. In het
dossier bevindt zich een schriftelijke verklaring van klager van 24 februari 2013 waarin hij verklaart gevolg te zullen geven aan een oproep zich te melden in een b.b.i. Wat er ook zij van de omstandigheid dat klager vóór de oproep van 21 juni 2013,
namelijk op 14 juni 2013 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, hij had zich moeten realiseren dat de mogelijkheid bestond dat gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf zou kunnen plaatsvinden. Klager
had vóóraf contact kunnen opnemen met de selectiefunctionaris en dit heeft hij niet gedaan. Gelet op het vorenstaande heeft de selectiefunctionaris in redelijkheid kunnen oordelen in de door klager gesloten arbeidsovereenkomst geen uitzonderlijke
omstandigheid te zien, die tot een uitstel van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf moet leiden.

Wat betreft de situatie van klagers moeder komt uit de stukken naar voren dat zij revalideert na een heupoperatie van 27 mei 2013. Door klager is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zijn aanwezigheid thuis na 5 augustus 2013 nog nodig is en niet kan
worden opgevangen door het inroepen van hulp door thuiszorg en/of anderen. Gelet hierop kan de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 1 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven