Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0577/GA, 25 juli 2002, beroep
Uitspraakdatum:25-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/577/GA

betreft: [klager] datum: 25 juli 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 7 maart 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 10 januari 2002 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) De Schie te Rotterdam, betreffende:
a. een ordemaatregel van zeven dagen plaatsing in afzondering in een afzonderingscel, in afwachting van overplaatsing, wegens het aanzetten van een personeelslid tot het plegen van handelingen die in strijd zijn met de orde, rust enveiligheid in de inrichting en
b. externe overplaatsing naar een ander h.v.b.,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 juni 2002, gehouden in de locatie Zoetermeer te Zoetermeer, zijn klager en mevrouw[...], unit-directeur van de locatie De Schie te Rotterdam, afzonderlijk gehoord. Van het horen van deunit-directeur is verslag opgemaakt en klager is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren, doch hij heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voorzover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie op onderdeel a. van het beklag niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroepzal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

Met betrekking tot onderdeel b. van het beroep overweegt de beroepscommissie als volgt. Tegen een beslissing tot overplaatsing staat geen beklag open als bedoeld in artikel 60 Pbw. Dit is immers niet een beslissing van de directeurals bedoeld in artikel 60 Pbw, maar een beslissing van de selectiefunctionaris als bedoeld in artikel 15, eerste lid Pbw. Hiertegen staat na het maken van bezwaar beroep open. De beklagcommissie had klager dan ook niet-ontvankelijkdienen te verklaren in zijn beklag onder verwijzing naar de mogelijkheid van bezwaar bij de selectiefunctionaris.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart onderdeel a. van het beroep ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.
Zij vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie op onderdeel b. van het beklag en verklaart klager in zoverre alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Vodegel, secretaris, op 25 juli 2002

secretaris voorzitter

Naar boven