Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1579/GB, 31 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:31-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1579/GB

Betreft: [klager] datum: 31 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 mei 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem niet over te plaatsen naar de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie Fleddervoort te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 2 januari 2013 gedetineerd. Hij verblijft in de beperkt beveiligde inrichting van de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen. Op 4 maart 2013 is hij geselecteerd voor de z.b.b.i. van de locatie Fleddervoort te Veenhuizen, waar een
regime van algehele gemeenschap geldt. Op 20 maart 2013 is klagers selectie voor de z.b.b.i. ingetrokken en is hij hergeselecteerd voor de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager bestrijdt niet dat hij de mondelinge uitlatingen heeft gedaan, maar stelt zich op het standpunt dat de selectiefunctionaris niet in redelijkheid en billijkheid de bestreden beslissing
heeft kunnen nemen. Het is onredelijk om te beslissen dat klager op basis van dit incident een meer dan te verwaarlozen maatschappelijk risico vormt. Uit de memorie van toelichting van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden blijkt dat gekeken moet worden naar het gehele verloop van klagers detentie, niet alleen naar een enkel incident. Klager was al geselecteerd voor een z.b.b.i., hetgeen duidt op goed gedrag aan de zijde van klager. Het incident was al
geruime tijd voor het nemen van de beslissing op bezwaar voorgevallen. Klager is destijds al gestraft voor zijn uitlatingen door de directeur van de locatie Groot Bankenbosch, het is dan ook onrechtvaardig om klager nogmaals, middels de bestreden
beslissing, te straffen. Klager komt op 31 mei 2013 vrij en verzoekt om een tegemoetkoming.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klager is in conflict gekomen met het personeel van de locatie Groot Bankenbosch. Klager heeft het personeel beledigd door de locatie Groot Bankenbosch te
vergelijken met een concentratiekamp. Klager bleef volharden in deze vergelijking tegenover zowel het afdelingshoofd als de directeur van de locatie Groot Bankenbosch. Het Medisch Disciplinair Overleg (MDO) van de vermelde locatie is van mening dat
klagers volharding in de kwetsende uitlatingen hem geen geschikte kandidaat maakt voor een z.b.b.i. Het MDO heeft de selectiefunctionaris verzocht om klagers selectie voor een z.b.b.i. te heroverwegen. De selectiefunctionaris heeft daar gehoor
aangegeven en klager hergeselecteerd voor de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch.

4. De beoordeling
4.1. Nu klager op 31 mei 2013 in vrijheid is gesteld, is het belang aan zijn beroep komen te ontvallen. In beginsel zou dit een aanleiding kunnen zijn om klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beroep. Nu in beroep evenwel uitdrukkelijk is
verzocht om aan klager een redelijke tegemoetkoming toe te kennen, zal de beroepscommissie het beroep alsnog inhoudelijk beoordelen.

4.2. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk
risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.3. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 12 september 2000, nr. 176, pagina 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een
belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de
preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en
achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.4. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klagers
uitlatingen niet gepast zijn en dat klager na daarop te zijn aangesproken bij zijn standpunt is gebleven. De beroepscommissie acht het echter disproportioneel om naast de opgelegde straffen, klager niet door te laten faseren naar een z.b.b.i. Het
beroep
zal derhalve gegrond worden verklaard. Nu klager inmiddels in vrijheid is gesteld, volstaat de beroepscommissie met een vernietiging van de bestreden beslissing. Aan klager zal een tegemoetkoming worden toegekend als hierna vermeld.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij kent klager een tegemoetkoming toe ten bedrage van € 150,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 31 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven