Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1648/TA, 30 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1648/TA

betreft: [klager] datum: 30 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.R. Ytsma, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 21 december 2012 van de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel, locatie Maastricht, verder te noemen de inrichting, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. A.R. Ytsma om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van een uur extra luchten toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag inhoudende dat klager in de periode van 16 november 2012 tot 20 november 2012 niet elke dag een uur luchten is aangeboden,
op
de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Drie dagen is verzuimd om klager een uur luchten aan te bieden. Als hem geen heel uur wordt aangeboden, is te verdedigen dat dit gelijk is te stellen met nul uur nu niet exact duidelijk is hoe lang hij
dan wel heeft gelucht. Nu hij is overgeplaatst, heeft dat extra uur of extra uren geen zin en wil klager aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming.

Het hoofd van de inrichting heeft het standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een (financiële) tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 15,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 15=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, mr. R.P.G.L.M. Verbunt en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 30 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven