Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1627/GA, 30 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1627/GA

betreft: [klager] datum: 30 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 mei 2013 van de beklagcommissie bij de locatie De Schie te Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie De Schie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. B.J. Visser, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft :
a. het niet verstrekken van een beklagformulier (S-2013-000045);
b. de verwijdering van de televisie met teletekst van klagers cel (S-2013-000056);
c. een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in eigen cel zonder televisie wegens een positieve score bij een urinecontrole (S-2013-000049);
d. een disciplinaire straf van twee dagen opsluiting in eigen cel zonder televisie wegens onterechte ziekmelding, het doorbetalen van huur voor de televisie tijdens de tenuitvoerlegging van de disciplinaire straf en het oordeel van de medische
dienst over klagers ziekmelding (S-2013-000050),

De beklagcommissie heeft het beklag als vermeld onder a., b., c. en d. wat betreft de disciplinaire straf en het doorbetalen van de huur voor de televisie, ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. De
beklagcommissie
heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag als vermeld onder d., wat betreft het oordeel van de medische dienst, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager kan de medewerker van de locatie De Schie die hem geen beklagformulier wilde verstrekken wel aanwijzen. Klager heeft dit ook aangegeven
tijdens het gesprek met de directeur. De televisie met teletekst is ten onrechte weggehaald van klagers cel. Op de televisie die hij nu heeft zit geen teletekst. Veel medegedetineerden die op klagers afdeling verblijven hebben wel een televisie met
teletekst, ook al zijn zij geen Gedeco of verblijven zij niet op een meerpersoonscel. Er is sprake van een vorm van willekeur. Klager wenst de verklaring van de medewerkster van het laboratorium, welke heeft aangegeven dat de score van de urinecontrole
wijst op drugsgebruik, te zien. Klager heeft geen drugs meer gebruikt, de uitslag van de urinecontrole klopt niet. Klager heeft zich niet ten onrechte ziek gemeld. Hij was naar de tandarts geweest en had de dag erna nog erg veel last van zijn mond. Een
medewerker van de locatie De Schie heeft klager zien overgeven en hem een pilletje gegeven. Klager stelt dat er geen inrichtingsarts bij klager is langs geweest toen hij zich had ziek gemeld. Hij kreeg een disciplinaire straf opgelegd van twee dagen in
eigen cel zonder televisie. Nu klager ten onterechte is gesanctioneerd, wenst hij de huur voor zijn televisie van twee dagen terug te krijgen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
a.
Hetgeen in beroep in beroep als vermeld onder a. is aangevoerd, kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie.
De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat klager van de weigering om aan hem een beklagformulier te verstrekken geen nadeel heeft ondervonden. Het beroep als vermeld onder a. zal derhalve ongegrond worden verklaard.

b.
Hetgeen in beroep als vermeld onder b. is aangevoerd, kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

c.
Uit het opgemaakte verslag van 21 januari 2013 blijkt dat het verslag niet aan klager is aangezegd. Nu de wet het aanzeggen van het verslag dwingend voorschrijft als voorwaarde voor het opleggen van een disciplinaire straf, is de bestreden beslissing
genomen in strijd met het wettelijk voorschrift van artikel 50, eerste lid, van de Pbw. Het beklag als vermeld onder c. is reeds om deze reden gegrond. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie daarom vernietigen en het beklag gegrond
verklaren. De beroepscommissie acht termen aanwezig voor het toekennen van een financiële tegemoetkoming. Zij zal de hoogte daarvan vaststellen op € 12,50.

d.
De beroepscommissie is van oordeel dat hetgeen in beroep als vermeld onder d. is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagcommissie. Zij neemt hierbij in aanmerking dat uit de stukken is gebleken dat klager na de
ziekmelding is onderzocht door de medische dienst. Het medisch oordeel van de inrichrichtingsarts, waartoe ook moet worden gerekend het oordeel van een verpleegkundige, valt buiten de reikwijdte van het in artikel 60 van de Pbw geformuleerde
beklagrecht. Het beroep als vermeld onder d. zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep als vermeld onder a., b. en d. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie. Ten aanzien van onderdeel c. van het beklag vernietigt de beroepscommissie de uitspraak van de
beklagcommissie, verklaart het beklag als vermeld onder c gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 12,50.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 30 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven