Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1491/JB, 5 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:05-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1491/JB

Betreft: [klager] datum: 5 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [...], namens

[...], geboren op [1995], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 3 mei 2013 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 juli 2013, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) de Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist zijn gehoord klagers raadsman [...] en de senior selectiefunctionaris [...] en [...], medewerker
juridische zaken .
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager tot overplaatsing naar de j.j.i. De Hartelborgt te Spijkenisse afgewezen.

2. De feiten
Op 5 juli 2012 is klager als preventief gehechte geplaatst in de j.j.i. Teylingereind.
Bij beschikking van 15 oktober 2012 is klager overgeplaatst naar de j.j.i Rentray. Klager is op 25 november 2012 geplaatst op een groep voor licht verstandelijk beperkte jongeren (LVB).
Op 15 maart 2013 heeft klager verzocht te worden overgeplaatst naar de j.j.i de Hartelborgt.

3. De standpunten
Namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is inmiddels onherroepelijk veroordeeld en hem is de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. De rechtbank heeft geoordeeld dat klager op LVB niveau functioneert. Volgens de raadsman beschikt De
Hartelborgt over een LVB-groep en er is een nieuw overplaatsingsverzoek ingediend. Klager is begin februari 2013 tijdelijk overgeplaatst naar een reguliere groep en hij heeft het daar goed gedaan. Dit wordt ook bevestigd door de behandelaars. Op 4
april
2013 was klager betrokken bij een incident op school en klager is op 4 april 2013 weer teruggekeerd op de LVB-groep. Klagers moeder, broers en zus wonen in Rotterdam en het is voor hen moeilijk om helemaal naar Lelystad te reizen. Klagers moeder heeft
geen rijbewijs.

De medewerker juridische zaken en de selectiefunctionaris hebben inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
De Hartelborgt beschikt niet over een LVB-groep. Er zijn twee j.j.i.’s aangewezen voor de plaatsing van LVB-jeugdigen, te weten de inrichtingen Rentray en Juvaid te Veenhuizen. Laatstgenoemde inrichting gaat per 1 januari 2014 dicht.
De bezoekproblematiek wordt onderkend. Aangezien het contact met familie zeer belangrijk wordt geacht, tracht Rentray door de inzet van de maatschappelijk werker het bezoek van moeder mogelijk te maken. Daarin zijn nog niet veel vorderingen gemaakt,
omdat het bezoek vaak wordt afgezegd. Eventueel kan de gemeente worden aangesproken voor een geldelijke bijdrage in de reiskosten. Dat klager zich op een andere groep, de kortverblijfgroep Parijs, tijdelijk heeft kunnen handhaven, is te verklaren omdat
het op die groep destijds erg rustig was en de groepsleiders van die groep klager al kenden en gewend waren om met LVB jongeren te werken. Die groep is niet te vergelijken met een reguliere groep van Rentray.
In maart 2013 is nogmaals een intelligentietest afgenomen bij klager en hieruit kwam een totaal IQ van 63.

4. De beoordeling
Uit de uitslagen van de diverse IQ testen is gebleken dat klager op LVB-niveau functioneert, hetgeen door klagers raadsman niet wordt betwist. Het feit dat klager van februari tot april 2013 tijdelijk op een andere groep heeft verbleven en klager daar
zou hebben gefunctioneerd, doet daaraan niet af. Destijds was het erg rustig op die groep en het personeel was gewend met LVB jongeren om te gaan. Voorts bleek duidelijk dat klager veel uitleg en instructie nodig heeft. Overplaatsing van klager naar
een
reguliere groep van De Hartelborgt is derhalve niet in het belang van de jeugdige. Door Rentray worden veel inspanningen verricht om bezoek van klagers familie mogelijk te maken.

Gelet op het voorgaande kan de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, mr. E. Lucas en mr.drs. L.C. Mulder, leden, bijgestaan door mr. S.A.H. de Bruin,
secretaris, op 5 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven