Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1703/JA, 5 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:05-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1703/JA

betreft: [klager] datum: 5 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj)) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], geboren op [1994], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 27 mei 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Hartelborgt te Spijkenisse, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager, zijn raadsman mr. M. de Reus en de directeur van de j.j.i. de Hartelborgt hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 24 juli 2013, gehouden in de j.j.i. de Heuvelrug, locatie
Eikenstein te Zeist.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 5,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de beperking in het aantal uren van klagers begeleid verlof, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Door personeelsgebrek bij de j.j.i. De Hartelborgt heeft klager op 5 februari 2013 zes uren begeleid verlof gehad in plaats van de hem toegekende acht uur. In de uitspraak van 30 september 2011, BC 11/2194/JA, oordeelde de beroepscommissie dat het
(structureel) niet doorgaan van begeleid verlof door personeelstekort op reële wijze dient te worden gecompenseerd door het verlenen van extra verlof of andere faciliteiten dan wel een financiële tegemoetkoming. Klager verzoekt een hogere
tegemoetkoming
toe te kennen.

De directeur heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Op 5 februari 2013 is klager begeleid verlof toegekend van 13.00 uur tot 21.00 uur. Uit de stukken blijkt dat klager in die week, week 6, tweemaal drie uur begeleid verlof heeft gehad. Uit de stukken is gebleken dat de verlofduur kan variëren van een
aantal uren tot maximaal acht uur, mits het behandelverloop en de personele bezetting het toelaat.
Niet is gebleken dat klagers begeleid verlof structureel geen doorgang heeft kunnen vinden door personeelstekort. De beroepscommissie ziet derhalve geen reden voor een hogere financiële tegemoetkoming dan de toegekende tegemoetkoming en het beroep zal
dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, mr. E. Lucas en mr.drs. L.C. Mulder, leden, bijgestaan door mr. S.A.H. de Bruin, secretaris,
op 5 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven