Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1141/GA, 2 augustus 2013, beroep
Uitspraakdatum:02-08-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1141/GA

betreft: [klager] datum: 2 augustus 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 april 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Haarlem

alsmede van de overige stukken, waaronder de aantekening mondelinge uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 juni 2013, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsman mr. G.J.M. Kruizinga. De directeur van de p.i. Haarlem is zonder bericht niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag – voor zover in beroep aan de orde – betreft het sobere regime in de inrichting en de inrichting van de luchtplaats.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is – zakelijk weergegeven – in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager klaagt over het sobere regime in ‘De Koepel’ van de p.i. Haarlem. Klager noemt tal van zaken die het verblijf
in de inrichting zwaar maken. Zo ontbreekt onder andere de mogelijkheid om een eigen maaltijd te bereiden. Hiervoor zou een kookgelegenheid of magnetron ter beschikking moeten worden gesteld. De aanwezige magnetrons en tosti-apparaten kunnen alleen
door
het personeel worden gebruikt. Sommige artikelen zijn in de inrichtingswinkel niet verkrijgbaar, zoals eieren of dieetartikelen. De aangeboden hoeveelheid voor klager geschikt voedsel is te weinig, zo’n 1300 cal. per dag. Klager heeft een
lactose-allergie. Klager krijgt hiervoor speciale voeding verstrekt. Een alternatief zou zijn als klager zijn eigen maaltijd zou kunnen bereiden. Het assortiment in de inrichtingswinkel is te gering. Er lopen muizen in de keuken en de maaltijden worden
opnieuw ingevroren. De celramen zijn te klein. Er komt weinig daglicht of frisse lucht de cel in. Klager heeft een stofallergie en last van jeuk en longproblemen. Verder wil klager een stellage op de luchtplaats voor rek-, strek- en fitness-oefeningen.
Een dergelijke stellage kan dienen als compensatie voor het mislopen van veel blokuren. ’De Koepel’ is niet ingedeeld in units. Bij een alarm wordt de gehele koepel ingesloten.
Klager meent dat hij in zijn klachten moet worden ontvangen. De directeur heeft geweigerd een beslissing te nemen tot aanpassing van de voeding. Klager kan nergens anders terecht met zijn klachten. De in de Pbw genoemde beginselen dienen als een
ondergrens te worden beschouwd. Ook de beginselen van een fatsoenlijke omgang en een zinvol regime zijn van toepassing. De zorgplicht in artikel 44 van de Pbw houdt in dat de directeur dient zorg te dragen voor voldoende calorisch eten.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht. Na de brand in het cellencomplex te Schiphol gelden in de penitentiaire inrichtingen strengere veiligheidseisen. Voor de p.i. Haarlem
houdt dit onder andere in dat op last van de brandweer allerlei aanpassingen doorgevoerd moesten worden. Gegeven de gebouwelijke situatie dient het aantal elektrische apparaten tot een minimum beperkt te worden. Tevens diende de directie ervoor zorg te
dragen dat de elektrische apparaten op cel niet oneigenlijk gebruikt konden worden, bijvoorbeeld door de waterkoker te gebruiken voor het koken van eieren. Hierop is de celinventaris en de winkellijst aangepast. Zaken die gekookt moeten worden, kunnen
niet meer worden besteld. De inrichting voldoet aan de minimale eisen voor activiteiten. De inrichting van de luchtplaats is voorbehouden aan de directie. Afhankelijk van de locatie van de luchtplaats worden op grond van veiligheidseisen besluiten
genomen over de inrichting van de luchtplaats. In de p.i. Haarlem grenzen de luchtplaatsen aan doorgaande wegen, waardoor extra veiligheidseisen worden gesteld aan de inrichting van de luchtplaatsen.

3. De beoordeling
Uit de stukken blijkt dat de beklagcommissie op 2 april 2013 mondeling uitspraak heeft gedaan op de klachten van klager. De uitspraak is door de beklagcommissie niet op papier gesteld, waardoor de overwegingen niet kenbaar zijn. Gelet hierop zal de
beroepscommissie het beklag, voor zover daartegen beroep is ingesteld, ten gronde beoordelen.

Op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw kan een gedetineerde beklag doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing.
De beroepscommissie is van oordeel dat de door klager geformuleerde klachten betrekking hebben op algemeen in de inrichting geldend beleid. Hierover kan niet worden geklaagd, tenzij de betreffende beleidsregel in strijd is met een hogere regeling. Dit
laatste is evenwel niet gebleken. De beklagcommissie had klager daarom niet-ontvankelijk in zijn beklag moeten verklaren.

De beroepscommissie merkt verder op dat klagers klacht over de voedselverstrekking in verband met zijn lactose-allergie eerst in beroep door hem is aangevoerd. In het licht van artikel 61, eerste lid, van de Pbw kan de gedetineerde alleen door
indiening
van een klaagschrift bij de beklagcommissie zich hierover beklagen. Deze klacht staat daarom niet ter beoordeling van de beroepscommissie. Mitsdien beslist de beroepscommissie als volgt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Kokee, secretaris, op 2 augustus 2013

secretaris voorzitter

Naar boven