Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1777/GB, 24 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:24-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1777/GB

Betreft: [klager] datum: 24 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. Michels, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 mei 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 25 september 2012 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. van de locatie De Karelskamp te Almelo. Op 26 maart 2013 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de p.i. Leeuwarden.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De motivering van de ongegrondverklaring van de selectiefunctionaris is zeer summier. Klager heeft om het rapport van het Gedetineerden Recherche Informatie Punt (GRIP) gevraagd, maar dit nog
niet ontvangen. Klager heeft tijdens zijn voorarrest telefonisch contact gezocht met een getuige, de aangever, in zijn zaak. Klager heeft niet zelf gebeld maar heeft een medegedetineerde daarvoor aangezocht (niet de heer D.). De gevolgen van dit
contact
zijn dat klager waarschijnlijk voor bedreiging zal worden vervolgd en hij op de lijst gedetineerden met een vlucht-/maatschappelijk risico (lijst GVM) is opgenomen. Klager verbleef in de p.i. Ter Apel met de zoon van een getuige en zou hem hebben
beïnvloed. Klager is daarop gezamenlijk met zijn medegedetineerde de heer D. overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie De Kruisberg. De officier van justitie heeft telefonisch aangegeven dat het rapport van het GRIP niet langer een beletsel vormt om
klager en de heer D. in dezelfde inrichting te laten verblijven. Gelet op het opsporingsperspectief is dit echter op dit moment nog niet mogelijk. Klager vraagt om een tegemoetkoming.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Uit de rapportage van het GRIP blijkt dat klager samen met zijn medegedetineerde de heer D., aangever, getuigen en familie van een getuige telefonisch bedreigen. Gelet
op het vorenstaande heeft de selectiefunctionaris, op advies van het GRIP, besloten klager over te plaatsen naar de p.i. Leeuwarden, weg bij de heer D.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat het
GRIP
heeft geadviseerd om klager over te plaatsen naar een andere inrichting en hem zodoende weg te plaatsen bij de heer D. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 24 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven