Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1161/GA, 23 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:23-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1161/GA

betreft: [klager] datum: 23 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.F. de Ruijter de Wildt, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 april 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Veenhuizen, locatie Esserheem, betreffende een ordemaatregel van 21 februari 2013 van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de
duur van veertien dagen wegens het niet opvolgen van een opdracht van het afdelingspersoneel om mee te werken aan een overplaatsing naar ene andere afdeling. Totdat klager bereid is naar de aangeboden cel te gaan verblijft hij in de afzonderingscel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 juli 2013, gehouden in de p.i. Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Veenhuizen.
Klagers raadsman heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Disciplinaire straffen kunnen door de directeur worden opgelegd wegens feiten die onverenigbaar zijn met de orde of de veiligheid in de inrichting, ingevolge artikel 51 van de Pbw. Ordemaatregelen kunnen worden opgelegd indien dit in het belang is van
de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting, ingevolge artikel 23 van de Pbw.
In onderhavig geval heeft de directeur klager een ordemaatregel van 14 dagen opgelegd wegens het niet opvolgen van een opdracht van het personeel om mee te werken aan een overplaatsing naar een andere afdeling. Totdat klager bereid is naar de hem
aangeboden cel te gaan, verblijft hij in afzondering. De beslissing luidt verder dat het gedrag van klager onverenigbaar is met de orde of de veiligheid in de inrichting.
Nu in deze beslissing een feit wordt vermeld dat onverenigbaar is met de orde of de veiligheid in de inrichting, is inhoudelijk sprake van de oplegging van een disciplinaire straf.
Deze ordemaatregel voldoet derhalve niet aan de daaraan door de Pbw gestelde eisen.
Het beroep zal gegrond te worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij kent klager een tegemoetkoming toe van € 30,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, drs. R.K. Boelens en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 23 juli 2013.

secretaris voorzitter

Naar boven