Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1530/GB, 23 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:23-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1530/GB

Betreft: [klager] datum: 23 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.A. Holleeder, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 mei 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 2 november 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Op 27 maart 2013 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Leeuwarden, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager stelt onschuldig te zijn, hij is nooit in het bezit geweest van mobiele telefoons en handelt hier niet in. Hij heeft dan ook geen telefoons uit het raam gegooid. De stelling van
de
selectiefunctionaris dat op korte termijn in de p.i. Leeuwarden het snelst plaats was voor klager, gelooft hij niet. Medewerkers van de locatie Zuyder Bos hadden aan klager verteld dat in de p.i. Heerhugowaard nog genoeg plek was voor klager. Overigens
heeft klager een klacht ingediend tegen zijn plaatsing op de isoleercel. Klager heeft een aantal medewerkers en medegedetineerden van de locatie Zuyder Bos opgeroepen om te getuigen, maar de commissie van toezicht heeft dit afgewezen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De directeur van de locatie Zuyder Bos heeft klager voor overplaatsing aangeboden in verband met het feit dat klager in bezit was van twee mobiele telefoons. De
selectiefunctionaris heeft besloten klager naar de p.i. Leeuwarden over te plaatsen aangezien daar plek was voor klager op korte termijn. Overigens kan klagers bezoek hem in de p.i. Leeuwarden goed opzoeken.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Leeuwarden is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Uit het selectieadvies blijkt dat klager over
twee mobiele telefoons beschikte. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat de aanwezigheid van een mobiele telefoon in een inrichting de orde, rust en veiligheid in deze inrichting in gevaar zou kunnen brengen. De selectiefunctionaris heeft
derhalve in redelijkheid kunnen oordelen dat het vorenstaande een contra-indicatie vormt voor een continuering van klagers verblijf in de locatie Zuyder Bos. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 23 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven