Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1589/GA, 22 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:22-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1589/GA

betreft: [klager] datum: 22 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 26 april 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Veenhuizen, locaties Norgerhaven en Bankenbosch,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 juli 2013, gehouden in de p.i. Achterhoek locatie Ooyerhoek te Zutphen, is gehoord [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Veenhuizen.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet hebben van privacy tijdens het telefoneren.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Hij heeft geen privacy tijdens het telefoneren. De ruimtes waar de telefoons zijn, zijn lawaaierig. Het is niet mogelijk rustig een gesprek te voeren.

De plaatsvervangend vestigingsdirecteur heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er zijn meerdere telefoons in verschillende ruimtes. Er hangen kappen over de toestellen, waardoor degene die telefoneert, is afgeschermd van de omgeving. Dat de privacy niet gewaarborgd zou zijn, is bij de directie niet bekend. Ook de gedeco heeft
daar
geen klachten over gemeld. Gesprekken die over de telefoon gevoerd worden, kunnen niet gemakkelijk worden afgeluisterd.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 39, eerste lid, van de Pbw heeft de gedetineerde het recht ten minste eenmaal per week op in de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen en met behulp van een daartoe aangewezen toestel gedurende tien minuten een of meer
telefoongesprekken te voeren met personen buiten de inrichting. De directeur dient ervoor te zorgen dat gedetineerden van dit recht om te telefoneren gebruik kunnen maken, op een wijze waarbij hun recht op privacy – zoveel als redelijkerwijs mogelijk –
wordt gewaarborgd. Nu klager heeft aangevoerd dat zijn recht om ongestoord te kunnen telefoneren is geschonden en ook zijn privacy niet is gewaarborgd, is sprake van een beklagwaardige beslissing, zodat klager in zijn beklag had dienen te worden
ontvangen. Het beroep zal in zoverre gegrond worden verklaard en klager zal worden ontvangen in zijn beklag.
In de locatie Norgerhaven wordt gebruik gemaakt van telefoons waarover een kap hangt, waardoor een gedetineerde tijdens het telefoneren gedeeltelijk wordt afgeschermd van de afdeling. Verder hangen er dergelijke toestellen met kappen in verschillende
ruimtes. Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de directeur voldoende voorzieningen heeft getroffen om te bewerkstelligen dat gedetineerden, onder wie klager, met behoud van (zoveel mogelijk) privacy in de inrichting kunnen
telefoneren.
Opgemerkt wordt dat de directeur ter zitting desgevraagd heeft aangegeven de mogelijkheden te willen bekijken een lijn of cirkel bij de telefoon aan te brengen, zodat medegedetineerden en personeel kunnen zien hoeveel afstand zij moeten bewaren
teneinde
zoveel mogelijk de privacy van de beller te garanderen. Het beklag wordt daarom ongegrond verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, drs. R.K. Boelens en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 22 juli 2013.

secretaris voorzitter

Naar boven