Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1321/GA, 17 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1321/GA

betreft: [klager] datum: 17 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 april 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Grave, betreffende het achterhouden van klagers ring door de directeur,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van p.i. Grave in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beroepscommissie verenigt zich met de door de beklagcommissie genomen beslissing, maar wijzigt de gronden als volgt. Klager klaagt erover dat zijn op 12 oktober 2012 verdwenen ring op 20 oktober 2012 is teruggevonden, maar sindsdien niet door de
directeur is teruggegeven. Klager heeft hiertegen eerst op 13 februari 2013 een klaagschrift ingediend. De termijn waarbinnen klager een beklagschrift kon indienen is aldus met ongeveer 3,5 maand overschreden. Uit hetgeen klager heeft aangevoerd volgt
niet dat deze termijnoverschrijding verschoonbaar is. Klager is daarom terecht niet in zijn beklag ontvangen. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 17 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven