Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1411/GA, 22 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:22-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1411/GA

betreft: [klager] datum: 22 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Zuid van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Arnhem,

gericht tegen een uitspraak van 23 april 2013 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager, zijn raadsman mr. L.W. Plantenga en de directeur hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 28 juni 2013, gehouden in de p.i. Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van een verzoek om incidenteel verlof voor het voeren van een intakegesprek bij Exodus.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en aan klager in verband daarmee een tegemoetkoming toegekend van € 10,=

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur noch klager en diens raadsman heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als nader toegelicht.
De directeur heeft gepersisteerd bij hetgeen in het beroepschrift naar voren is gebracht.

3. De beoordeling
Onweersproken is dat klager eerder heeft deelgenomen aan een penitentiair programma (p.p.) bij Exodus te Utrecht. Klager is op enig moment teruggeplaatst naar de locatie Zuid in Arnhem, een normaal beveiligde inrichting. In die inrichting is verzoeker
vervolgens betrokken geweest bij een geweldsincident. Ook is onweersproken dat het team van Exodus klager weliswaar op voorspraak van de coördinator TR heeft uitgenodigd voor een intakegesprek, maar dat het team van Exodus geen vertrouwen meer heeft in
een positieve afronding van het programma.
Gelet op voormelde feiten en omstandigheden moet worden geoordeeld dat de bestreden beslissing van de directeur – bij afweging van alle in aanmerking komende belangen – niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. De uitspraak van de
beklagcommissie kan daarom niet in stand blijven en het beklag dient alsnog ongegrond te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, J.M.L. Pattijn MSM en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 22 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven