Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1171/GA, 17 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 13/1171/GA

betreft: [klager] datum: 17 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 april 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel, voor zover in beroep aan de orde,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 juni 2013, gehouden in de p.i. Vught, is klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. M. de Reus, gehoord.
De directeur van de p.i. Krimpen aan den IJssel heeft op 30 mei 2013 schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen. Van het verhandelde ter zitting is een verslag opgemaakt dat aan klager, zijn raadsman en de directeur is
verstuurd. De directeur is in de gelegenheid gesteld op dit verslag te reageren en tevens heeft de beroepscommissie de directeur verzocht alle stukken met betrekking tot “Ouders, Kinderen en Detentie (OKD)” over te leggen. De directeur heeft hier bij
brief van 26 juni 2013 op gereageerd. Een afschrift van deze reactie is aan klager en zijn raadsman gezonden.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager nog niet in aanmerking komt voor OKD, omdat er een wachtlijst is (IJ-2012-001213).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Tijdens het reguliere bezoek is het klager niet toegestaan fysiek contact te hebben met zijn kinderen. Het OKD duurt
twee uur en dan is het wel toegestaan fysiek contact te maken met je kind. Per maand vindt één OKD plaats, waaraan per keer zes anderen deelnemen. De deelnemers mogen gedurende één jaar deelnemen. Er staan nog acht personen voor klager op de lijst.
Klager mag in september van dit jaar pas deelnemen, terwijl hij inmiddels alweer bijna één jaar gedetineerd is in de p.i. Krimpen aan den IJssel. De OKD wordt verzorgd door vrijwilligers van Exodus. De directeur heeft ervoor gezorgd dat de OKD in een
kleine ruimte plaatsvindt. In andere inrichtingen vond OKD plaats in een sportzaal waardoor veel meer gedetineerden konden deelnemen. Artikel 24, vierde lid, van de European Prison Rules stelt dat bezoekregelingen van dien aard moeten zijn dat
gedetineerden hun familiebetrekkingen in stand kunnen houden en zo normaal mogelijk verder kunnen ontwikkelen. De bezoekregeling met betrekking tot OKD voldoet niet aan dit uitgangspunt. Voor zover praktische problemen (ruimtegebrek) als reden wordt
gegeven, dient dit voor rekening van de directeur te komen. De directeur doet weliswaar moeite om OKD te faciliteren, maar in de praktijk komt er niet veel van terecht. Volgens klager is OKD verplicht gesteld door DJI. Er is een brief naar alle
directeuren gegaan. Klager zag op de kabelkrant in de inrichting dat het bestond. Hij heeft een folder gekregen waarin alle regels met betrekking tot OKD zijn opgenomen over bijvoorbeeld het eten en drinken en de eigen bijdrage. Behalve de regels in de
folder zijn er volgens klager geen regels vastgelegd met betrekking tot OKD.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. De directeur verwijst naar de stukken met betrekking tot OKD: een brief van de sectordirecteur gevangeniswezen van 19 mei
2008, de huisregels van de p.i. Krimpen aan den IJssel, een folder OKD en een brief met spelregels omtrent OKD. In de p.i. Krimpen aan den IJssel wordt vijfmaal per jaar OKD georganiseerd buiten het reguliere OKD om. Deze dagen zijn onderdeel van het
dagprogramma. Hiervoor kunnen alle gedetineerden zich opgeven. Van deze dagen zijn drie bestemd voor alle gedetineerden en twee daarvan zijn specifiek bedoeld voor gedetineerden die zich opgegeven hebben voor OKD en nog op de wachtlijst staan.
Deelnemers aan het OKD-programma hebben eens per maand op woensdagmiddag een OKD.

3. De beoordeling
In de door de directeur op verzoek van de beroepscommissie overgelegde brief van de sectordirectie gevangeniswezen van 19 mei 2008 (5545815/08/DJI) is vermeld dat een aantal nieuwe maatregelen ten behoeve van gedetineerde ouders en hun kinderen wordt
ingevoerd. Doel van de maatregelen is om gedetineerde ouders meer mogelijkheden te bieden om de relatie met hun minderjarige kinderen tijdens de detentie te onderhouden. In deze brief is verder het kader vermeld waarbinnen de OKD wordt ingevoerd binnen
het gevangeniswezen. Uitgangspunt is dat iedere gedetineerde vader of moeder in aanmerking komt voor OKD. Hoewel klager op een wachtlijst staat voor de maandelijkse “reguliere” OKD, is door de directeur onweersproken aangevoerd dat daarnaast vijfmaal
per jaar een OKD wordt georganiseerd – buiten de reguliere OKD om –, waarvoor alle gedetineerden zich kunnen opgeven en waarvan twee dagen specifiek bedoeld zijn voor gedetineerden die op de wachtlijst staan. Gelet hierop is de beroepscommissie van
oordeel dat de beslissing van de directeur dat klager (nog) niet in aanmerking komt voor de maandelijkse OKD, niet als onredelijk en onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de
beklagcommissie zal worden bevestigd met wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden, voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, prof. dr. A.M. van Kalmthout en mr. R.S.T. van Rossem - Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 17 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven