Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1623/GB, 11 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:11-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1623/GB

Betreft: [klager] datum: 11 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft niet beslist op klagers verzoek tot overplaatsing naar de FPK (forensisch psychiatrische kliniek) De Kijvelanden te Poortugaal.

2. De feiten
Klager is sedert 16 juli 2009 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen. Op 5 maart 2013 en op 25 maart 2013 heeft hij verzocht om overplaatsing naar de FPK De Kijvelanden. Op dit verzoek heeft de
selectiefunctionaris niet beslist.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft geen beslissing genomen op klagers verzoek tot overplaatsing naar de FPK De Kijvelanden. De rechtbank heeft bepaald dat klager overgeplaatst dient te worden naar een FPK of een soortgelijke instelling. Klager verzoekt de
beroepscommissie om het beroep gegrond te verklaren, de selectiefunctionaris op te dragen hem alsnog over te plaatsen naar een FPK of een soortgelijke instelling en aan hem een tegemoetkoming toe te kennen voor de tijd die hij ten onrechte in de
gevangenis heeft doorgebracht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft op het ingestelde beroep als volgt gereageerd.
Er is geen overplaatsingsverzoek van klager binnengekomen bij het Bureau Selectiefunctionarissen. De selectiefunctionaris verzoekt klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beroep.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 72, eerste lid, van de Pbw heeft de betrokkene het recht tegen de beslissing van de selectiefunctionaris op het bezwaar- of verzoekschrift voor zover dit betreft een gehele of gedeeltelijke ongegrondverklaring,
onderscheidenlijk afwijzing als bedoeld in de artikelen 17 en 18 een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen.

4.2. In artikel 73, vierde lid, van de Pbw worden diverse artikelen uit de beklagprocedure van overeenkomstige toepassing verklaard. In de memorie van toelichting op de Pbw (onderdeel 21) staat met betrekking tot bezwaar en beroep inzake
(over)plaatsing het volgende. “Wat betreft de wijze van behandeling van het beroepschrift is aangesloten bij die aangaande de klaagschriften. Artikel 73, vierde lid, van de Pbw verklaart daartoe de desbetreffende bepalingen van overeenkomstige
toepassing.” Artikel 60, tweede lid, van de Pbw is niet genoemd in artikel 73, vierde lid, van de Pbw. In dat artikellid wordt met een beslissing als bedoeld in het eerste lid gelijkgesteld een verzuim of weigering om te beslissen.

4.3. Naar het oordeel van de beroepscommissie brengt een redelijke uitleg van de wet met zich mee dat ook beroep kan worden ingediend tegen een verzuim of weigering om te beslissen op een verzoek tot overplaatsing. In het onderhavige geval is sprake
van een verzuim om te beslissen. Door de selectiefunctionaris wordt gesteld dat het Bureau Selectiefunctionarissen nimmer een overplaatsingsverzoek van klager heeft ontvangen. Uit de stukken blijkt echter dat klager van beide verzoeken een
ontvangstbevestiging van het Bureau Selectiefunctionarissen heeft ontvangen. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren en de selectiefunctionaris opdragen een beslissing te nemen op het verzoek, binnen een termijn van twee weken na
ontvangst van deze uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond. Zij draagt de selectiefunctionaris op een beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. dr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 11 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven