Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1354/TA en 13/1355/TA, 29 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:29-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 13/1354/TA en 13/1355/TA

betreft: [klager] datum: 29 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van twee bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften, van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen twee uitspraken van 5 februari 2013 van de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 juli 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. W.E.R. Geurts, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], stafjurist.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraken van de beklagcommissie
Het beklag betreft: a. de inbeslagneming van klagers pc en de duur daarvan (13/1354/TA) en b. de weigering klagers Playstation uit te voeren (13/1355/TA).

De beklagcommissie heeft het beklag vermeld onder a. voor wat betreft de duur van de inbeslagneming en b. ongegrond verklaard en klager voor het overige ten aanzien van a. (de inbeslagneming van zijn pc) niet-ontvankelijk verklaard in het beklag op de
gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. Klager is niet veroordeeld voor een zedendelict en het is voor hem onduidelijk waarom hij op de lijst stond van verpleegden die een risico zouden vormen, in het kader waarvan zijn pc zou worden gescreend. Klager verblijft al vrij lang in de
inrichting en er is nog nooit iets op zijn pc aangetroffen wat niet is toegestaan. De inbeslagneming van zijn pc heeft erg lang, vier maanden, geduurd. Hij heeft zijn pc in februari 2013 teruggekregen. Andere verpleegden kregen hun pc veel eerder
terug,
soms al na twee en een halve week. Klager zou nooit iets strafbaars op zijn pc zetten. Zijn pc mag te allen tijden gescreend worden. Zijn gedrag in de inrichting is goed.
b. Klager kan zich niet herinneren wanneer hij zijn Playstation heeft kunnen uitvoeren. Hij heeft de Playstation gekregen in FPC Veldzicht. Er stonden toen nog foto’s en videoclips op met schaars geklede vrouwen, geen porno; die zijn, op verzoek van
klager in zijn bijzijn, van de Playstation afgehaald voordat de Playstation naar zijn familie zou gaan. De Playstation is nooit gescreend in de inrichting. Klager heeft hem nooit in zijn verblijfsruimte gehad.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. De onderhavige “spitactie”, waarbij veel elektronische apparatuur onder de verpleegden in beslag is genomen, is gestart in de locatie Maastricht naar aanleiding van signalen dat beelden van gewelddadige porno circuleerden. Omdat inmiddels
verpleegden
vanuit die locatie waren overgeplaatst naar Venray is de spitactie daar voortgezet. Door het hoofd behandeling en het afdelingshoofd is vervolgens een lijst opgesteld met namen van de verpleegden wier apparatuur gescreend zou moeten worden, waarbij ook
een volgorde is vastgesteld. Daarbij is gelet op het gedrag van de verpleegden en het verloop van hun behandeling. Op de lijst zijn niet alleen verpleegden geplaatst die veroordeeld zijn voor een zedendelict.
Uit de Werkwijze screening volgt dat I&A-afdeling binnen een week na de controle/screening van de apparatuur rapport uitbrengt, maar de inbeslagneming kan veel eerder hebben plaatsgevonden. . In de regel vindt controle/screening plaats binnen twee
weken
na de inbeslagneming. In dit geval ging het om zo’n grote hoeveelheid inbeslaggenomen apparatuur dat die termijn niet kon worden gehaald. Het bewijs van inbeslagneming is uitgereikt op de dag van de inbeslagneming zelf. Het is goed mogelijk dat de pc
na
vier maanden aan klager is teruggegeven. Bij meer verpleegden heeft het zo lang geduurd. Verpleegden die de pc nodig hadden voor onderwijs en dergelijke hebben hun pc eerder terug ontvangen dan verpleegden die de pc alleen gebruikten voor recreatie. De
controle heeft plaatsgevonden volgens het stappenplan. Aan de verpleegden is schriftelijk meegedeeld wat het stappenplan inhield.
b. De datum waarop de Playstation is uitgevoerd, is niet bekend. Er moesten bepaalde foto’s en filmpjes van worden afgehaald volgens klager voordat het apparaat aan zijn familie kon worden gegeven. De Playstation was opgeborgen in de kluis. Klager
mocht
hem niet op cel hebben.

De stafjurist van FPC De Rooyse Wissel heeft bij schrijven van 3 juli 2013 meegedeeld dat klagers pc in beslag is genomen op 29 oktober 2012 en op 17 januari 2013 na screening aan hem is teruggegeven.

3. De beoordeling
a. Ten aanzien van de duur van de inbeslagneming van klagers pc merkt de beroepscommissie op dat uit de destijds geldende Werkwijze screening volgt dat binnen een week na screening rapport wordt uitgebracht. Niet vastgelegd is op welk moment na
inbeslagneming de screening zal plaatsvinden.
De beroepscommissie stelt voorop dat de inrichting een grootschalige “spitactie” heeft gehouden en dat zij redelijkerwijs kon verwachten dat screening van een grote hoeveelheid apparatuur nodig zou zijn en dat dit meer tijd en menskracht zou vergen dan
bij een reguliere controle het geval zou zijn. Naar het oordeel van de beroepscommissie had de inrichting hierop moeten anticiperen en maatregelen moeten treffen om zo spoedig mogelijke teruggave van inbeslaggenomen apparatuur te bewerkstelligen.
Daargelaten de juistheid van klagers stelling dat zijn pc hem pas vier maanden na de inbeslagneming is teruggegeven, acht de beroepscommissie de door de inrichting genoemde termijn, die in klagers geval ruim twee en een halve maand heeft belopen, een
te
lange termijn. Zij zal derhalve het beroep op dit punt gegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre vernietigen en het beklag gegrond verklaren. Zij acht een tegemoetkoming van
€ 50,= voor het door klager ervaren ongemak op zijn plaats. Hetgeen in beroep voor het overige is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot andere beslissingen leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve in
zoverre ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep voor wat betreft de duur van inbeslagname van de pc gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt de aan klager toekomende tegemoetkoming
op € 50,=.
De beroepscommissie verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraken van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en drs. W.A.Th. Bos, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 29 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven