Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1706/GB, 15 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:15-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1706/GB

Betreft: [klager] datum: 15 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.A.J. Dappers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 mei 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) met aansluitend deelname aan een penitentiair programma (p.p.) (een
zogenaamd
gestapeld traject) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 29 december 2011 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van Unit 2 te Vught.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
In het kader van klagers resocialisatie is het van groot belang dat klager met verlof mag. Klager heeft meerdere verlofadressen opgegeven en hij kan nog steeds op al deze adressen zijn verlof doorbrengen. De politie heeft onvoldoende onderzoek verricht
naar de door klager opgegeven verlofadressen. Ten onrechte wordt overwogen dat de politie onderbouwde negatieve adviezen heeft gegeven. Klager heeft nadere informatie opgevraagd bij de politie.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager wil graag deelnemen aan een gestapeld traject. De reclassering heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van het verlofadres in Tilburg waar een oom van klager woonachtig is. Het Openbaar Ministerie heeft geen bezwaar tegen
detentiefasering. De directeur van de penitentiaire inrichtingen Vught adviseert negatief, omdat de politie een negatief advies heeft uitgebracht ten aanzien van het opgegeven verlofadres. De bewoners van het verlofadres hebben allen een strafblad en
staan bekend als overlastgevend. Zij zijn blijkens het politieadvies in aanraking geweest met politie en justitie wegens diefstal, geweldgebruik, beroving en mishandeling. Indien klager een ander verblijfsadres voor zijn deelname aan een p.p. opgeeft
en
zowel de reclassering als de politie adviseert positief dan kan klager alsnog in aanmerking komen voor deelname aan een p.p.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 2, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling), komen voor plaatsing in een z.b.b.i. in aanmerking gedetineerden die een te verwaarlozen vlucht- of maatschappelijk risico
vormen, aan wie een vrijheidsstraf van tenminste zes maanden is opgelegd, ten minste de helft van de opgelegde vrijheidsstraf hebben ondergaan, geen veroordelingen tot betaling van een geldboete of geldbedrag van meer dan € 226,= hebben openstaan, een
strafrestant hebben van ten minste zes weken en ten hoogste zes maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres. In het derde lid van dit artikel wordt voorts bepaald dat, in afwijking van het in het eerste lid bepaalde, tevens voor plaatsing
in
een z.b.b.i. in aanmerking kunnen komen, gedetineerden ten aanzien van wie een door de selectiefunctionaris akkoord bevonden voorstel voor deelname aan een p.p. aanwezig is. Het verblijf in de z.b.b.i. direct voorafgaande aan de plaatsing in het p.p.
duurt maximaal zes maanden.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 2000,176) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een belangrijke rol speelt. Indicator
bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de preventieve hechtenis, incidenteel verlof,
strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en achtergrond van het gepleegde delict en de
persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. Nu de einddatum van klagers detentie is vastgesteld op 20 augustus 2013 komt hij gelet op artikel 2, sub e van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden niet meer in aanmerking voor deelname aan een gestapeld traject.
Het beroep zal reeds om deze reden ongegrond worden verklaard.

4.4. Ten overvloede merkt de beroepscommissie op dat het beschikken over een aanvaardbaar verlofadres één van de vereisten is voor deelname aan een gestapeld traject. Het door klager opgegeven verlofadres in Tilburg kan, gelet op het negatieve
advies
van de politie, waarin wordt aangegeven dat de personen die woonachtig zijn op het door klager opgegeven verlofadres allen een strafblad hebben en bekend staan als overlastgevend, niet worden aangemerkt als een aanvaardbaar verlofadres. Het beroep zal
ook om deze reden ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.dr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 15 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven