Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0847/GA, 9 juli 2013, beroep
Uitspraakdatum:09-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/847/GA

betreft: [klager] datum: 9 juli 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 maart 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel, voor zover hiertegen beroep is ingesteld,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Krimpen aan den IJssel in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede mr. J.T.E. Vis en mr. R. Zwiers, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het insluiten gedurende de arbeidsblokken (2012-001193, 2012-001198, 2012-001263), de afwijzing van een verlofaanvraag (2012-001237), het feit dat er geen Surinaamse krant beschikbaar is (2012-001329), de kabelaansluiting
(2012-001330), de deal betreffende het afnemen van maaltijden en korting op de huur van de televisie (2012-001416) en de overplaatsing naar afdeling J in verband met een bedreiging (2012-001423, 2013-000023, 2013-000024, 2013-000025, 2013-000026).

De beklagcommissie heeft het beklag met nummers 2012-001237 (afwijzing verlof), 2012-001330 (kabelaansluiting), 2012-001423, 2013-000023, 2013-000024, 2013-000025 en 2013-000026 (overplaatsing naar afdeling J) ongegrond verklaard en zij heeft klager
niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag met nummers 2012-001329 (Surinaamse krant) en 2012-001416 (de deal), op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 100,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende klachtnummers 2012-001193, 2012-001198, 2012-001263 (het insluiten gedurende de arbeidsblokken), op de gronden als in de
aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft schriftelijk aangevoerd dat en waarom hij het niet eens is met de uitspraak van de beklagcommissie. Hij heeft verzocht het beroep ter zitting mondeling toe te lichten.
Namens klager is omtrent de vastgestelde tegemoetkoming van klachtnummers 2012-001193, 2012-001198, 2012-001263 aangevoerd dat klager in de periode van 20 september 2012 tot en met 14 november 2012 ingesloten is geweest. Uit het klaagschrift dat aan
het
toegewezen schorsingsverzoek ten grondslag ligt, blijkt dit duidelijk. De ongemotiveerde vastgestelde tegemoetkoming biedt onvoldoende compensatie. Verzocht wordt om een tegemoetkoming toe te kennen van € 10,= per onterecht ingesloten dag (40
werkdagen).

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Voorts is aangevoerd dat klager in de periode van 10 oktober 2012 tot 14 november 2012 is ingesloten geweest tijdens de arbeidsblokken. De beklagcommissie heeft geen uitspraak
gedaan
over de periode, maar heeft een algemene vergoeding vastgesteld. De directeur is het hiermee eens.

3. De beoordeling
Klager heeft aangegeven het beroep mondeling te willen toelichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek af, nu enige onderbouwing daarvoor ontbreekt. De beroepscommissie acht zich op grond van de stukken voldoende ingelicht om op het beroep te
beslissen.

Met betrekking tot de vastgestelde tegemoetkoming ziet de beroepscommissie geen aanleiding om een hogere tegemoetkoming vast te stellen en de beroepscommissie zal niet tot verlaging van het bedrag overgaan nu de directeur van de p.i. Krimpen aan den
IJssel geen beroep heeft ingesteld en hij bovendien in het kader van zijn reactie op het beroep van klager heeft aangegeven dat hij zich in de tegemoetkoming kan vinden. Hetgeen voor het overige is aangevoerd kan naar het oordeel van de
beroepscommissie
niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 9 juli 2013

secretaris voorzitter

Naar boven