Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0966/GB, 27 juni 2013, beroep
Uitspraakdatum:27-06-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/966/GB

Betreft: [klager] datum: 27 juni 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 maart 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te over te plaatsen naar het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 1 december 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het PPC Haaglanden, een inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 20c van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling). Op 6 februari 2013
is hij overgeplaatst naar het PPC Vught, waar een individueel regime geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager is het niet eens met de overplaatsing naar het PPC Vught, vanwege de reisafstand voor zijn familie. Zijn familie woont in het buitenland, als zij op bezoek komen vliegen zij op Schiphol. De
taxikosten van Schiphol naar Vught en terug zijn te hoog voor zijn familie. Klager wil graag overgeplaatst worden naar de locatie het Veer te Amsterdam, om dichter in de buurt van Schiphol te verblijven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De directie van het PPC Haaglanden heeft, in verband met capaciteitsreductie, op 1 februari 2013 een voorstel gedaan tot overplaatsing van klager naar het PPC Vught.
Alhoewel klager liever niet naar het PPC Vught werd overgeplaatst, in verband met de reisafstand van zijn bezoek, leek hij zich er desondanks bij neer te hebben gelegd. De reisafstand van klagers bezoek is geen selectiecriterium voor overplaatsing.

4. De beoordeling
4.1. Het PPC van de p.i. Vught is een inrichting voor mannen met een individueel regime en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en zij vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekproblemen van zijn familie kan niet als een dergelijke
bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep
zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 27 juni 2013

secretaris voorzitter

Naar boven