Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1157/GA, 13/1331/GA, 13/1332/GA en 13/1333/GA, 19 juni 2013, beroep
Uitspraakdatum:19-06-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1157/GA, 13/1331/GA, 13/1332/GA en 13/1333/GA

betreft: [klager] datum: 19 juni 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraken van 25 februari 2013 van de beklagcommissie bij de locatie Zwolle Zuid 1,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zwolle Zuid 1 in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraken van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. het niet voldoende beschikbaar stellen van een computer (beklagnummer Z1 2012-000670);
b. insluiting op cel tijdens een snipperdag (beklagnummer Z1 2012-000682);
c. het verzuim of de weigering om tijdig te beslissen op een verzoek om collect call te bellen (beklagnummer Z1 2013-000004);
d. het verzuim of de weigering om tijdig te beslissen op het verzoek om met de advocaat te kunnen bellen op een toestel waarmee het niet mogelijk is om gesprekken op te nemen of af te luisteren (beklagnummer Z1 2013-000047).

De beklagcommissie heeft het beklag als vermeld onder a., b., c. en d. ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft de tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunten in beroep als volgt toegelicht. Klager heeft een computer nodig, onder andere voor zijn zelfontplooiing en resocialisatie. Het afdelingshoofd en de directeur hebben aangegeven dat er
een
computer zou komen, dit is tot op heden nog niet gebeurd. Klager stelt dat gebruik van een computer onder recreatietijd zou moeten vallen. Aangezien computergebruik tijdens recreatie wel is toegestaan in de locatie Scheveningen, maar in de locatie
Zwolle Zuid 1 niet, is er sprake van rechtsongelijkheid. Ten aanzien van klagers snipperdag ontbrak het de directeur van de locatie Zwolle Zuid 1 aan belang om klager op cel te laten zitten, terwijl andere gedetineerden wel op de leefafdeling mochten
zijn. Tot eind 2012 werden gedetineerden tijdens een snipperdag altijd uitgesloten van cel, tegenwoordig niet meer. Wat betreft het niet binnen een redelijke termijn reageren van de directeur op klagers verzoeken om zijn advocaat en collect call te
bellen, stelt klager dat er in strijd met het recht is gehandeld. Klager verzoekt om een tegemoetkoming omdat hij indertijd niet collect call heeft kunnen bellen. Dat klager zich schriftelijk tot zijn advocaat had kunnen wenden, is tevens onredelijk
omdat een telefonisch gesprek totaal anders is. Overigens klopt de bewering van de directeur niet; dit is de eerste keer dat klager verzocht heeft om collect call te bellen. Ten slotte constateert klager dat de uitspraak van de beroepscommissie van 29
oktober 2012 met beroepsnummers 12/1813/GA en 12/1847/GA omtrent het Telio-systeem juist tot meer duidelijkheid heeft geleid.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Volgens de directeur van de locatie Zwolle Zuid 1 overschrijdt klager de beroepstermijn in alle vier zijn klachten, de directeur verzoekt dan ook om alle klachten niet-ontvankelijk
te verklaren.
De computers op andere afdelingen zijn voor het invullen van de reflector voor Terugkeeractiviteiten. Computers in andere penitentiaire inrichtingen moeten gezien worden als een gunst, geen recht. Overigens staat op de afdeling onderwijs een aantal
computers waar klager gebruik van kan maken. In klagers beklag als vermeld onder b., c. en d. is de directeur van mening dat klager geen aanvullende gronden heeft genoemd en derhalve niet duidelijk heeft gemaakt waarom hij geschaad is in zijn belangen.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 69 van de Pbw moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak onderscheidenlijk na die van de mondelinge mededeling van de uitspraak worden
ingediend.
De uitspraken van de beklagcommissie, waarvan beroep, zijn op 5 april 2013 aan klager verzonden. Klager heeft op 9 april 2013 hiertegen beroep ingesteld. Klagers beroepschriften zijn op 11 april 2013 op het secretariaat van de Raad ontvangen. Derhalve
is klager ontvankelijk in zijn beroepen.

a.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat klager gebruik kan maken van de computers bij de
afdeling onderwijs. Door klager is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij daarnaast de beschikking dient te hebben over een computer op de leefafdeling. Het beroep zal derhalve ten aanzien van dat onderdeel van het beklag ongegrond worden verklaard.

b.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

c.+d.
De beroepscommissie is van oordeel dat in het algemeen binnen enkele dagen gereageerd moet kunnen worden op een sprekersbriefje. In het licht van de uitspraak van de beroepscommissie over de invoering van het Telio-systeem in de penitentiaire
inrichtingen, waarmee alle telefoongesprekken standaard worden opgenomen, acht de beroepscommissie het billijk dat in dit geval een langere reactietijd benodigd was. Overigens heeft klager niet aangegeven dat het noodzakelijk was om zijn advocaat
spoedig te spreken. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep inzake het beklag onder a., b., c. en d. ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. A. van Holten en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 19 juni 2013

secretaris voorzitter

Naar boven