Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0738/GA, 17 juni 2013, beroep
Uitspraakdatum:17-06-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/738/GA

betreft: [klager] datum: 17 juni 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N.C. Reehuis, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 februari 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam, locatie Havenstraat,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 april 2013, gehouden in de p.i. Rotterdam, locatie De Schie, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw voornoemd, en [...], algemeen directeur bij de locatie Havenstraat.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van zeven dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel wegens het verstoren van de orde, de rust en de veiligheid in de inrichting waarbij tevens fysiek geweld is gebruikt tegen een
medegedetineerde.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het verslag is klager niet aangezegd. Niet blijkt dat klager is gehoord. Klager ontkent te hebben toegegeven dat hij zou hebben geslagen. Er is
onduidelijkheid over de toedracht van het incident. De medegedetineerde is niet gestraft. De straf is overigens exorbitant hoog.

De directeur heeft aangegeven dat klager wel degelijk het verslag is aangezegd, ook al staat er iets anders in het verslag. Dit komt omdat in het systeem het verkeerde hokje is aangevinkt. Klager wilde niet antwoorden op vragen omtrent het incident.
Hij
is dus in de gelegenheid gesteld zijn verhaal te doen, maar heeft hier geen gebruik van gemaakt.
Wel was zichtbaar dat klager de andere gedetineerde geslagen had. De andere gedetineerde is niet bestraft. De hoogte van de strafoplegging in het geval er sprake is van een vechtpartij varieert, maar zeven dagen is niet ongebruikelijk.

3. De beoordeling
In het opgemaakte schriftelijk verslag van 23 november 2012 dat heeft geleid tot de oplegging van de disciplinaire straf is opgenomen dat het verslag niet aan gedetineerde is meegedeeld. Wat in het verslag is opgenomen wordt als uitgangspunt genomen.
Uit de inlichtingen van de directeur ter zitting is, nu de directeur slechts heeft meegedeeld dat het verslag wel is aangezegd, maar - bijvoorbeeld - geen verklaring ter zake van de rapporteur heeft overgelegd, onvoldoende aannemelijk geworden dat het
verslag wel aan klager zou zijn aangezegd. Nu de wet het aanzeggen van het verslag dwingend voorschrijft als voorwaarde voor het opleggen van een disciplinaire straf, is de bestreden beslissing genomen in strijd met het wettelijk voorschrift van
artikel
50, eerste lid, van de Pbw. Het beroep zal in zoverre gegrond worden verklaard.

Ten aanzien van de aanleiding die tot het opleggen van de disciplinaire straf heeft geleid, oordeelt de beroepscommissie dat de directeur op basis van de rapportage op zich, ware het verslag wel aangezegd, in redelijkheid tot de strafoplegging heeft
kunnen komen als waartoe is beslist.

Klager zal de na te noemen tegemoetkoming worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 17,50.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 17 juni 2013.

secretaris voorzitter

Naar boven