Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1224/GV, 13 juni 2013, beroep
Uitspraakdatum:13-06-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1224/GV

betreft: [klager] datum: 13 juni 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 april 2013 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op 29 mei 2013 is een nadere reactie van de Staatssecretaris ontvangen. Een afschrift
hiervan is aan klager toegezonden.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager wil niet terug naar de Antillen. Hij heeft daar geen toekomst. Klager ondervindt steun van zijn vader en vriendin die beiden in Nederland wonen. De vriendin is bovendien in verwachting. Klager heeft
hulp gezocht voor zijn situatie en heeft zich zodoende aangemeld voor Stichting Exodus. De reclassering reageert positief. Klager begrijpt niet waarom hij terug moet naar de Antillen. Hij heeft daar verder niemand. Klager weet niet hoe hij op de
Antillen in drie of vier maanden tijd kan worden geholpen bij zijn resocialisatie. Klager heeft op de Antillen geen adres waar hij kan wonen na zijn detentie.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager behoort tot een groep gedetineerden, die vanwege capaciteit- en beheersproblematiek vanuit het Caribisch gebied tijdelijk in Nederland zijn geplaatst. Uitgangspunt
daarbij is dat betrokkenen ‘goed beveiligd’ worden en ‘geen detentiefasering en verlof’ in Nederland genieten. Klager is gedetineerd op last van de rechtbank in het Caribisch gebied voor een delict dat hij aldaar heeft gepleegd. Vanwege de afspraken is
het OM in het Caribisch gebied niet om advies gevraagd. Het bureau dat zich bezighoudt met de terugplaatsing, is druk doende om een terugplaatsing voor de zomer te realiseren. Het re-integratietraject zal daar plaatsvinden. Gelet op de afspraken die
bij
de tijdelijke plaatsing van klager in Nederland zijn gemaakt, is besloten klager geen algemeen verlof te verlenen. Gelet op klagers wens in Nederland een bestaan op te bouwen, is tevens een groot risico op vluchtgevaar aanwezig.
Klager staat op de GVM-lijst d.d. 21 mei 2013 met het profiel ‘Hoog’. De inrichtingsrapportage spreekt van een profiel ‘verhoogd’, maar dat is niet juist. Gelet op dit profiel is er een risico van onttrekking en van maatschappelijke onrust. De
afspraken
omtrent klagers plaatsing in Nederland zijn mondeling gemaakt. Klager is na binnenkomst in Nederland geselecteerd voor de beheersproblematische afdeling van de p.i. Vught op grond van zijn gedrag gedurende zijn detentie in het Caribisch gebied. Klager
toonde toen zeer problematisch gedrag, zoals mishandeling, bedreiging, vernieling, illegaal wapenbezit en het voorbereiden van een ontvluchting.

De directeur van de p.i. Roermond heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag omdat klager vanwege zijn plaatsing op de GVM lijst niet in aanmerking komt voor vrijheden.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een door de rechtbank op Bonaire opgelegde gevangenisstraf van negen jaar met aftrek, wegens diefstal met geweld of bedreiging. De tenuitvoerlegging van deze gevangenisstraf vindt gedeeltelijk in Nederland plaats. De einddatum van
klagers detentie is op of omstreeks 29 november 2013.

De beroepscommissie begrijpt dat klager tijdelijk is overgebracht naar Nederland voor de tenuitvoerlegging van een aan hem door de rechter op Bonaire opgelegde vrijheidsstraf. Als onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt, wordt klager op afzienbare
termijn en voor het einde van zijn detentie teruggeplaatst naar Bonaire. De re-integratie dient volgens de Staatssecretaris op Bonaire plaats te vinden. De beroepscommissie stelt voorop dat het verzoek betrekking heeft op het verlenen van het verlof en
niet op een mogelijk nog te nemen beslissing om klager terug te plaatsen naar Bonaire.

Op grond van artikel 14 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling) kan een gedetineerde in aanmerking komen voor algemeen verlof. Blijkens de toelichting bij dit artikel (Stcrt 1998, nr 247, p. 22) is het algemeen verlof
bedoeld om veroordeelde gedetineerden in de gelegenheid te stellen zich weer langzaam op hun terugkeer in de maatschappij voor te bereiden. De beroepscommissie is van oordeel dat een voorziene terugkeer van klager naar Bonaire er in beginsel niet aan
in
de weg hoeft te staan, dat klager in Nederland algemeen verlof wordt toegestaan. De weigeringsgronden van artikel 4 van de Regeling staan hieraan niet in de weg. In het geval van klager zou hier bovendien aanleiding voor kunnen bestaan, nu zijn vader
en
vriendin in Nederland woonachtig zijn.

Echter, uit de stukken komt naar voren dat klager is geplaatst op de GVM-lijst met als profiel ‘Hoog’ , hetgeen duidt op een vlucht- en maatschappelijk risico en een contra-indicatie vormt voor verlofverlening. Gelet hierop kan de beslissing van de
Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4 onder a van de Regeling, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. G.L.M. Urbanus, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 13 juni 2013

secretaris voorzitter

Naar boven