Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0983/GB, 4 juni 2013, beroep
Uitspraakdatum:04-06-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/983/GB

Betreft: [klager] datum: 4 juni 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.J. Visser, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 maart 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 3 maart 2012 gedetineerd. Hij verbleef in het PPC (Penitentiair Psychiatrisch Centrum) locatie Maastricht. Op 17 april 2013 is hij overgeplaatst naar het PPC van de p.i. Vught.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek om overplaatsing naar een reguliere inrichting afgewezen, omdat plaatsing in een PPC geïndiceerd was. Klager heeft echter nimmer verzocht om overplaatsing naar een reguliere inrichting. Hij wenst
overgeplaatst te worden naar het PPC van de p.i. Vught. Klager dreigt in het PPC locatie Maastricht in een sociaal isolement te geraken.
Klager verzoekt om een tegemoetkoming.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager wil wegens bezoektechnische redenen overgeplaatst worden naar de p.i. Vught. Dit verzoek is afgewezen omdat klager een indicatiestelling voor plaatsing in een PPC heeft. Uit het beroepschrift blijkt dat klager overgeplaatst wilde worden naar het
PPC van de p.i. Vught. De selectiefunctionaris heeft besloten klager alsnog over te plaatsen naar het PPC van de p.i. Vught. Gelet op het vorenstaande verzoekt de selectiefunctionaris klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beroep.

4. De beoordeling
Klager stelt in beroep dat hij nimmer heeft verzocht om overplaatsing naar een reguliere inrichting. Hij wil overgeplaatst worden naar het PPC van de p.i. Vught. In het selectieadvies van 8 maart 2013 staat echter vermeld dat klager verzoekt om
overplaatsing naar de gevangenis van de p.i. Vught. Klager is op de hoogte gesteld van de inhoud van dit selectieadvies en hij is daarmee akkoord gegaan. De selectiefunctionaris mocht uitgaan van de juistheid van deze informatie. Gelet op het
vorenstaande heeft de selectiefunctionaris terecht een oordeel gegeven over het verzoek om overplaatsing naar de gevangenis van de p.i. Vught. Uit de thans bij de beroepscommissie bekende informatie is gebleken dat klager, naar aanleiding van het
onderhavige beroepschrift, alsnog overeenkomstig zijn wens is overgeplaatst naar het PPC van de p.i. Vught. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 20 juni 2013

secretaris voorzitter

Naar boven