Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0782/GB, 4 juni 2013, beroep
Uitspraakdatum:04-06-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/782/GB

Betreft: [klager] datum: 4 juni 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 februari 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Havenstraat te Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 11 december 2012 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris stelt dat een preventief gehechte geplaatst dient te worden in het arrondissement waar hij wordt berecht. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen bezwaar tegen klagers
overplaatsing naar het h.v.b. van de locatie Havenstraat. Klager is van mening dat hij hierdoor, als preventief gehechte, ook geplaatst kan worden in het h.v.b. van de locatie Havenstraat. Klagers familie kan hem niet bezoeken omdat de afstand op dit
moment te ver is en ze geen vervoer hebben. Klager heeft tot op heden nog geen bezoek ontvangen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klager is voor het arrondissementsparket ’s Gravenhage ingesloten in het h.v.b. van de p.i. Dordrecht. Een preventief gehechte dient zo dicht mogelijk bij het
parket van insluiting te worden geplaatst. De celcapaciteit in de locatie Havenstraat is bestemd voor gedetineerden die preventief moeten worden ingesloten voor het parket Amsterdam. Klager behoort niet tot deze categorie gedetineerden. Bezoekproblemen
zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Tevens wordt het verzoek van klager niet ondersteund door een verklaring van het Bureau Individuele Medische Advisering (BIMA).
Bovendien is de p.i. Dordrecht goed bereikbaar per openbaar vervoer. Mocht klager veroordeeld worden dan kan hij, in het kader van een selectie naar een p.i. voor afgestraften, wel zijn voorkeur kenbaar maken voor de gevangenis van een p.i. in de
omgeving van Amsterdam.

4. De beoordeling
Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Klager is ingesloten voor het
arrondissementsparket ’s-Gravenhage en is geplaatst in de p.i. Dordrecht. De locatie Havenstraat bevindt zich in het arrondissementsparket van Amsterdam. Bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een uitzondering worden
gemaakt. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekproblemen kan niet als een bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. Bezoekproblemen zijn immers inherent aan het ondergaan van detentie. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde
beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 4 juni 2013

secretaris voorzitter

Naar boven