Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0859/GB, 4 juni 2013, beroep
Uitspraakdatum:04-06-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/859/GB

Betreft: [klager] datum: 4 juni 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 maart 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard of de gevangenis van de locatie Tafelbergweg te Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 5 april 2012 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Torentijd te Middelburg.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager wil graag naar de regio Amsterdam worden overgeplaatst omdat hij daar is opgegroeid en ter voorbereiding van zijn resocialisatie. Klager wil zich na detentie dan ook vestigen in Amsterdam.
Klager ontvangt geen bezoek in de locatie Torentijd omdat zijn familie in Amsterdam woont. De reistijd naar Middelburg is voor hen te lang. Als klager zou worden overgeplaatst, kan hij bezoek ontvangen. Volgens klager is het argument dat hij geen oude
bekenden uit Amsterdam zou willen zien geen goede grond voor afwijzing van zijn verzoek tot overplaatsing. Het feit dat klager zijn familie al zo lang niet heeft gezien, heeft een negatieve uitwerking op zijn gezondheid.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Op 4 december 2012 is klagers verzoek tot plaatsing in de gevangenis van de locatie Torentijd ingewilligd. Klagers reden voor dit verzoek was dat hij tot het
besef was gekomen dat hij zijn leven anders moest invullen en hij in de regio Amsterdam teveel oude bekenden zou tegenkomen. Dat klager na drie maanden alsnog een verzoek doet om overgeplaatst te worden naar de regio Amsterdam is, volgens de
selectiefunctionaris, erg snel. Klagers v.i.-datum valt op 4 december 2014. Vanaf december 2013, wanneer klager ongeveer een jaar in de locatie Torentijd is verbleven, is de selectiefunctionaris bereid om opnieuw een overplaatsingsverzoek van klager
naar de regio Amsterdam te behandelen.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 4 juni 2013

secretaris voorzitter

Naar boven