Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0753/TA, 13/0851/TA, 13/0852/TA en 13/0853/TA, 12 juni 2013, beroep
Uitspraakdatum:12-06-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 13/753/TA, 13/851/TA, 13/852/TA en 13/853/TA

betreft: [klager] datum: 12 juni 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. J.A.P.F. Hoens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen vier uitspraken van 27 februari 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen de inrichting, betreffende:
a. het niet doorgaan van een gepland verlof in week 48 (13/753/TA);
b. de weigering om klager over diverse seksattributen te laten beschikken (13/851/TA);
c. de inbeslagname van een dvd (13/852/TA) en
d. de weigering d.d. 19 november 2012 om aan klager een nieuwe bril te verstrekken (13/853/TA).

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

De beklagrechter heeft klager met betrekking tot onderdeel a niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag en het beklag vermeld onder b, c en d ongegrond verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman
mr. R. Polderman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Door het hoofd van de inrichting is aangevoerd dat klagers beroepschrift onduidelijk en niet samenhangend is en verzocht om klager niet-ontvankelijk in het beroep te verklaren.
De beroepscommissie stelt vast dat het beroepschrift is ingediend door klagers toenmalige advocaat mr. J.A.P.F. Hoens. Vervolgens is de zaak overgenomen door mr. R. Polderman die door het secretariaat van de Raad in de gelegenheid is gesteld om het
beroep nader toe te lichten. Mr. Polderman heeft aangegeven geen toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand te hebben ontvangen en voor de gronden van het beroep te verwijzen naar hetgeen klager in beroep heeft verwoord en hetgeen ter zitting van de
beklagrechter door of namens klager is aangevoerd. Klager heeft in een schrijven, dat op het secretariaat van de commissie van toezicht op 6 maart 2013 is ontvangen, vermeld in beroep te gaan en daaraan een onduidelijk relaas toegevoegd. De
beroepscommissie overweegt dat de Bvt weliswaar voorschrijft dat de gronden van beroep moeten worden aangeleverd, maar verbindt aan het ontbreken daarvan geen niet-ontvankelijkheid. Volgens vaste rechtspraak van de beroepscommissie blijft die reactie
beperkt tot de gevallen, waarin een advocaat of een hoofd van de inrichting ondanks een verzoek de gronden voor het beroep op te geven, dit niet doet. Nu klagers advocaat geen toevoeging is verleend en het beroep om die reden niet van gronden heeft
voorzien, kan naar het oordeel van de beroepscommissie in dit geval van klager niet verwacht worden dat hij in plaats van zijn advocaat het beroep op duidelijker wijze toelicht dan thans is geschied. De beroepscommissie zal klager in het beroep
ontvangen.

Hetgeen in beroep met betrekking tot de onderdelen a, b en c is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

Met betrekking tot d overweegt de beroepscommissie dat niet aannemelijk is geworden dat klagers bril is beschadigd door toedoen van het personeel van de inrichting. Zij zal derhalve ook op dit punt het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de
beklagrechter bevestigen met wijziging van de gronden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraken van de beklagrechter met, ten aanzien van onderdeel d, wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, drs. G.A.M. Mensing en mr. R.P.G.L.M. Verbunt, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 juni 2013

secretaris voorzitter

Naar boven