Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0917/TA, 11 juni 2013, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/917/TA

betreft: [klager] datum: 11 juni 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 maart 2013 van de beklagcommissie bij de Van der Hoeven Kliniek te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 31 mei 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch medewerker, gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij geen gebruikgemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord. Klager heeft bij brief van 31 mei 2013 laten weten dat hij zijn zaak niet heeft kunnen voorbereiden omdat zijn
USB-stick met gegevens daarover op 30 mei 2013 in beslag was genomen en pas op 30 mei 2013 om 21.30 uur op de computer voor algemeen gebruik was gezet. De beroepscommissie acht niet aannemelijk dat klager zijn zaak niet heeft kunnen voorbereiden nu zij
klager het dossier tijdig heeft toegezonden.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft schending van klagers privacy bij bezoek aan de medische dienst.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Volgens de artikelen 10 GW, 8 EVRM en 17 BUPO heeft hij recht op privacy. Dit recht is geschonden omdat zijn privézaken openbaar zijn gemaakt.
Verschillende keren in de periode van oktober 2012 tot en met januari 2013 is normaal personeel meegegaan naar de medische dienst. Het gaat om de personeelsleden E., P. en M. en stagiaire S. Nagegaan kan worden of deze personeelsleden verpleegkundige
zijn. Klager weet dat informatie uit het bezoek aan de medische dienst is gedeeld met andere mensen van het team, omdat het personeel hem daarover met een grap aansprak.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Tijdens het spreekuur zijn altijd twee verpleegkundigen van de medische dienst of de arts en een verpleegkundige van de medische
dienst aanwezig. Groepsleiding kan meegaan naar de wachtkamer van de medische dienst, maar is niet aanwezig bij het bezoek aan de medische dienst zelf, tenzij de patiënt daar toestemming voor geeft. In klagers geval is begeleiding meegegaan naar de
wachtkamer van de medische dienst en niet tevens met klager de spreekkamer ingegaan. De deur van de spreekkamer gaat tijdens het spreekuur dicht, zodat niet hoorbaar is wat tijdens het spreekuur wordt besproken. Er is geen onderzoek gedaan naar de door
klager in beroep genoemde namen van personeelsleden die volgens hem bij de medische dienst aanwezig waren.

3. De beoordeling
Klager stelt dat zijn recht op privacy is geschonden omdat hij in aanwezigheid van personeel zonder verpleegkundige achtergrond zijn medische klachten bij de medische dienst heeft moeten bespreken en dit personeel daarover met ander personeel heeft
gesproken. Klager kan daarom in zijn klacht worden ontvangen op grond van het bepaalde in artikel 56, eerste lid, onder e, Bvt.

In artikel 7:459, eerste lid, Burgerlijk Wetboek is - voor zover hier van belang -bepaald dat de hulpverlener buiten waarneming van anderen dan de patiënt verrichtingen uitvoert in het kader van de behandelingsovereenkomst, tenzij de patiënt ermee
heeft
ingestemd dat de verrichtingen kunnen worden waargenomen door anderen.

Krachtens artikel 80 Reglement verpleging ter beschikking gestelden is een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de wet en dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs
moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot
bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Ter zitting is namens het hoofd van de inrichting stellig verklaard dat, in geval een patiënt wordt begeleid naar de medische dienst, de begeleiding alleen met de patiënt de wachtkamer ingaat en niet tevens aanwezig is tijdens het spreekuur van
verpleegkundigen en/of de arts van de medische dienst, tenzij de patiënt daarvoor toestemming geeft. Voorts is verklaard dat dit ook zo in klagers geval was. In dit licht is klagers enkele, niet onderbouwde, stelling over aanwezigheid van personeel
tijdens het spreekuur van de medische dienst zonder klagers toestemming en het doorgeven van informatie daarover aan andere personeelsleden niet aannemelijk te achten. In dit verband bevreemdt het overigens ook dat klager eerst in zijn beroepschrift
voornamen van volgens hem wel bij het spreekuur van de medische dienst aanwezige personeelsleden heeft genoemd en niet direct in de beklagprocedure melding van die namen heeft gemaakt.
Derhalve is niet aannemelijk dat klagers recht op privacy is geschonden.
Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en drs. J.E. Wouda , leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 11 juni 2013

secretaris voorzitter

Naar boven