Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0863/GA, 10 juni 2013, beroep
Uitspraakdatum:10-06-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/863/GA

betreft: [klager] datum: 10 juni 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 maart 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Grave, betreffende de weigering om klager over zijn geld te laten beschikken,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Op grond van artikel 47, vijfde lid, tweede volzin van de Pbw is de directeur belast met de vaststelling en uitbetaling van het arbeidsloon. Het niet ontvangen of te laat ontvangen van arbeidsloon is derhalve een voor beklag vatbare beslissing in de
zin
van artikel 60 van de Pbw. Klager had dan ook ontvangen moeten worden in zijn beklag.

Door klager is gesteld dat twee dagen loon ontbreken op het overzicht rekening courant. Uit de toelichting van de directeur volgt dat maatwerk is verricht om de overgang naar het nieuwe systeem voor iedere gedetineerde zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Het beklag zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van K. Dere, secretaris, op 10 juni 2013

secretaris voorzitter

Naar boven