Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1255/GB, 7 juni 2013, beroep
Uitspraakdatum:07-06-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1255/GB

Betreft: [klager] datum: 7 juni 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.E. Wiersum, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 april 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 22 december 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Op 1 maart 2013 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Leeuwarden, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft bij het nemen van de bestreden beslissing geen acht geslagen op de door klagers raadsman verstrekte informatie. Aan klagers raadsman is geen informatie verstrekt, hij is niet gehoord en niet op de hoogte gebracht van de
door de selectiefunctionaris genomen beslissing. Het beroep dient derhalve gegrond te worden verklaard.
Klager is ten onrechte tweemaal gestraft voor hetzelfde vergrijp. Hij is disciplinair gestraft voor het in bezit hebben van een telefoon. Op het moment dat aan klager een disciplinaire straf werd opgelegd was bij de directie reeds bekend dat met deze
telefoon foto ́s waren genomen. Klager is vervolgens opnieuw gestraft voor het nemen van deze foto ́s.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Leeuwarden, omdat de veiligheid van de locatie Zuyder Bos in het geding was doordat klager gegevensdragers in zijn bezit had, gebruik heeft gemaakt van fotoapparatuur en opnames openbaar heeft
gemaakt. Klager heeft in augustus 2012 en februari 2013 een rapport aangezegd gekregen wegens het in bezit hebben van een usb-stick. Een voorzetting van klagers verblijf in de locatie Zuyder Bos was geen optie meer.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Leeuwarden is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij neemt de beroepscommissie in aanmerking
dat de aanwezigheid van een mobiele telefoon in een inrichting de orde, rust en veiligheid in deze inrichting in gevaar zou kunnen brengen. Dit geldt te meer nu er met deze mobiele telefoon foto ́s in de inrichting zijn gemaakt die op Facebook zijn
geplaatst. Uit het selectieadvies blijkt bovendien dat klager reeds meerdere malen disciplinair is gestraft in de locatie Zuyder Bos, onder meer voor het in bezit hebben van usb-sticks en een mobiele telefoon. De selectiefunctionaris heeft derhalve in
redelijkheid kunnen oordelen dat het vorenstaande een contra-indicatie vormt voor een continuering van klagers verblijf in de locatie Zuyder Bos. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 7 juni 2013

secretaris voorzitter

Naar boven