Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/4051/GA, 30 mei 2013, beroep
Uitspraakdatum:30-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/4051/GA

betreft: [klager] datum: 30 mei 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 december 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuid te Arnhem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en de directeur van de locatie Zuid te Arnhem hebben geen gebruikgemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 6 mei 2013, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de eenzijdigheid van de warme maaltijd aangezien klager in één week vijf keer chili con carne heeft gegeten.

De beklagrechter heeft het beklag van klager kennelijk ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt schriftelijk als volgt – zakelijk weergegeven -– toegelicht.
Klager diende bij binnenkomst in de inrichting een basiskeuze voor aardappelen of rijst op te geven. Hij heeft gekozen voor rijst, waardoor de hutspot van 9 oktober 2012 aan zijn neus voorbij is gegaan. Dat klager de chili met groenten voor chili con
carne heeft aangezien is volgens hem gerechtvaardigd nu de enige afwisseling bestaat uit bruine bonen of sperziebonen. Klager kan geen boon meer zien.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt schriftelijk als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht.
Klager heeft als basisverstrekking gekozen voor rijst. Indien er, zoals op 9 oktober 2012 het geval was, een gerecht met aardappelen op het menu staat, wordt aan klager een andere maaltijd verstrekt. De menucyclus is met de Gedeco besproken en er zijn
geen op- of aanmerkingen gegeven. Gedetineerden krijgen voldoende gevarieerde voeding aangeboden, waarmee wordt voldaan aan de zorgplicht van artikel 44 van de Pbw.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 44, eerste lid, van de Pbw rust op de directeur de plicht ervoor te zorgen dat aan de gedetineerde voeding wordt verstrekt. Naar het oordeel van de beroepscommissie mag hieronder worden verstaan dat de directeur ervoor dient zorg te
dragen dat de aangeboden voeding in voldoende mate gevarieerd is.

Klager klaagt over de eenzijdigheid van de warme maaltijd. Het beklag dateert van 13 oktober 2012. De directeur heeft in beklag een overzicht verstrekt van het menu in de week voorafgaand aan 13 oktober 2012. Uit dit overzicht blijkt dat in de
betreffende week één keer chili con carne op het menu stond, twee keer vis, één keer cevapcici met chili en groenten, één keer chili met groenten en één keer hutspot.

Het is de beroepscommissie ambtshalve bekend dat het aangeboden menu bestaat uit verschillende cycli, afhankelijk van het seizoen en het menu wordt getoetst aan de door het hoofdkantoor van DJI vastgestelde eisen, welke zijn neergelegd in het “Pakket
van eisen”. Naar het oordeel van de beroepscommissie getuigen deze menu’s in zijn algemeenheid van voldoende gevarieerdheid in de voeding. De beroepscommissie is van oordeel dat de omstandigheid dat aan klager in de betreffende week meerdere keren
verschillende maaltijden met chili zijn aangeboden, er niet aan afdoet dat de aangeboden voeding in voldoende mate gevarieerd is. Dat het aanbod voor gedetineerden die geen vis eten, dan wel voor gedetineerden, onder wie klager, aan wie als gevolg van
de basiskeuze geen hutspot is verstrekt, in die week wellicht wat gevarieerdheid betreft, ongunstiger is uitgevallen, doet aan het voorgaande niet af. De beroepscommissie heeft hierbij in aanmerking genomen dat het menu met de Gedeco is besproken en er
geen op- of aanmerkingen zijn gemaakt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. R.S.T. van Rossem-Broos en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 30 mei 2013

secretaris voorzitter

Naar boven